Kriterier for omstillingsfinansiering av havner

Havner er en av nøkkelaktørene i det grønne maritime skiftet. Havner har selv egne utslipp tilknyttet driften i tillegg til at skipene som ligger til kai produserer utslipp. Det er potensielt stor effekt av grønn omstilling for havner. I jakten på grønn omstilling av skipstransport, er det i økende grad blitt klart at havnene vil spille en nøkkelrolle i denne prosessen.

Felles for alle alternative drivstoff, som på sikt skal komme til erstatning for marin diesel eller tung-olje, er at de vil kreve hyppigere bunkring og at det også vil kreve en mye mer sammensatt og komplisert infrastruktur på land. I tillegg til dette vil også de tradisjonelle energihavnene (import/eksport av olje/gass/kull) gradvis måtte legge om aktivitetene deres ettersom disse produktene skal fases ut.

Tradisjonell «grønn finansiering» har lenge vært fokusert på investeringer i konkrete miljøtiltak som f.eks landstrøm, alternative drivstoff etc. Behovet for mer omfattende omstillinger i henhold til en overordnet og langsiktig plan har i mindre grad vært ivaretatt av de tradisjonelle finansieringsordningen Slike omstillinger må understøttes av et bredere spekter investeringer, investeringer som ikke nødvendigvis bare er direkte knyttet til miljø og klima, men også ivareta tilpasninger til følgene av de påkrevde omstillingene.

KLP er leder for prosjektet. Øvrige partnere er listet til høyre. Hammerfest havn  og Tromsø havn bidrar også i pilotprosjektet.

Pilotprosjektets mål

Med denne piloten ønsker KLP og pilotens partnere å foreslå et rammeverk for omstillingsfinansiering av havner og skape grunnlag for økte grønne investeringer i havner – inkludert kriterier som må oppnås for å kvalifisere til slik omstillingsfinansiering.

  • Målsettingen for piloten er å utvikle et rammeverket som skal kunne benyttes av alle relevante finansieringsinstitusjoner
  • Rammeverket skal danne en mal som bidrar til å gi en referanse for kriteriene for fremtidig finansiering

Status

Piloten hadde oppstart februar 2022. Pilotens første fase besto i studier av beslektede, tidligere piloter for å sammenkoble og høste fra resultatene oppnådd i disse.

Et foreløpig rammeverk ble presentert på Fagseminaret til Norske havner 8. september 2022. Hovedmålsettingen ble der presisert: Gå fra dagens grønne objekt baserte finansiering (en bil / et bygg / en ladestasjon) til en grønn selskapsfinansiering, gitt at fastsatte KPI’er oppnås for det aktuelle selskapet. Måling av nåsituasjonen samt å sette måltall frem til 2050 sto så sentralt.

Et viktig bidrag fra piloten er en modell som gir grunnlag for et konkret utslippsregnskap. Modellen er basert på erfaringer fra Kristiansand Havn. I etterkant vil det vil være opp til låneinstitusjonen å sette betingelsene, den «grønne renten».

Pilotstudien ble avsluttet i april 2023. Piloten har levert et gulrotbasert system for grønn selskapsfinansiering, gitt at fastsatte KPIer oppnås for selskapet.

Veien videre

KLP tar med seg rammeverket inn i kundedialog. Rammeverket kan tas i bruk av havner og finansaktører.

Pilot rapporten Excel verktøy

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.