Verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) handler om bærekraftige logistikkløsninger, lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og eksport, og om å ta internasjonal lederposisjon.

Norsk Skipsfart er i ferd med å bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologi og grønne transporttjenester.

GSP er et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører.

Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer.

Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Grønt Kystfartsprogram ble opprettet i januar 2015, og bestod ved oppstarten av 16 private bedrifter og organisasjoner samt 2 departementer. Våren 2019 skiftet programmet navn til Grønt Skipsfartsprogram for å anskueliggjøre internasjonale ambisjoner.

Våren 2023 talte programmet 120 partnere – 108 private bedrifter og organisasjoner samt 12 statlige observatører. Grønt Skipsfartsprogram er finansiert delvis av offentlige bevilgninger over statsbudsjettet og delvis av medlemmene selv.

Om GSP

Dette er GSP i et nøtteskall:

 • Vi fremskaffer ny kunnskap gjennom studier
 • Vi starter opp pilotprosjekter
 • Vi overfører erfaring mellom de to, teori og praksis
 • Vi skalerer opp
 • Og sist men ikke minst, vi fasiliteter dialog og samarbeid slik at politikere, myndigheter og næringslivsledere tar informerte beslutninger

Våren 2023 har programmet igangsatt 45 grønne pilotprosjekter hvorav 17 er implementert eller under bygging.

Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund og leder for styringsgruppen i Grønt Skipsfartsprogram.

«Reduserte utslipp fra skipsfarten har høyeste fokus både fra næringen selv og fra myndigheter på alle plan. Gjennom Grønt Skipsfartsprogram kan vi utnytte det beste fra hele den maritime klyngen og sammen bidra til realisere gode ideer. Gjennom å dele kunnskap og erfaringer tror vi ny teknologi og nye løsninger kan skaleres og gi næringen internasjonalt fortrinn og konkurransekraft. Utviklingen går raskt, og det betyr at vi som næring også må utvikle oss hurtig. Grønt Skipsfartsprogram gir et godt grunnlag for å realisere banebrytende prosjekter.»

 

Programmets mål

Vår visjon: Etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Grønt Skipsfartsprograms overordnede mål er å bidra til realiserbare løsninger som sikrer effektiv og miljøvennlig skipsfart for derigjennom å oppnå de nasjonale og internasjonale klima-målsettinger. Mer spesifikt er målene å oppnå kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge.

Norsk skipsfart kan bli et utstillingsvindu i verden, en inkubator og plattform for norsk eksport av miljøteknologier og grønne transport tjenester. Myndigheter og næringsliv deltar i programmet og samarbeider om hvordan vi sammen kan nå disse målene.

Klimamål: 50% reduksjon og utslippsfrie havner innen 2030

Norske myndigheter har satt ambisiøse mål. Utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030 for innenriks skipsfart og fiske – en enorm utfordring.  For å nå målet må vi i 2030 ha ca. 700 lavutslippsskip og ca. 400 nullutslippsskip fordelt på alle skipskategorier.
Skip som anvender miljøvennlige drivstoff og hvor ny teknologi blir tatt i bruk raskt er nødvendig for å nå målene.

I tillegg har IMO (FNs International Maritime Organication) bestemt at utslipp fra shipping skal halveres innen 2050.  Dette betyr at det globale markedet for grønne teknologier og løsninger snart vil være en realitet.

Mål satt og resultater oppnådd

Grønt Skipsfartsprogram har siden oppstart i 2015 vært utviklet gjennom definerte faser.

Fase 1: Vurdere potensialet for batteri- og gassbasert maritim transport i Norge (2015/2016)

Mål: Identifisere utslipp av klima- og helsefarlige miljøgasser samt potensiale for utslippsreduksjoner, næringseffekter og eksport. Starte opp fem piloter i hver fase fremover.


Resultat:

 • Fem piloter ble startet opp
 • To studier og fem pilotprosjekter identifiserte store muligheter for Norge.
 • Barrierestudien for grønne fylkeskommunale fergeanbud ble gjennomført, noe som bidro sterkt til fergerevolusjonen i Norge og elektrifiseringen av internasjonal skipsfart. Elektrifisering har vokst fra 15 til 450 batteriskip på 5 år, med 40% norsk markedsandel og Norge i tet på leverandørsiden

 

 • Programmet har bidratt til å spre kunnskap i samfunnet, skape debatt og til informerte beslutninger.
 • Grønt Skipsfartsprogram ble i 2015 tildelt Lloyds List Globale Miljøpris.

 

Fase 2: Evaluere businesscaser i næringen (2016/2017)

Mål: Definere veien fremover og analysere bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltak. Løfte konkrete utfordringer og muligheter opp mot Storting og regjering. Starte opp fem nye piloter.

Resultat:

 • Sjøkart for grønn kystfart ble utarbeidet og overlevert regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.
 • En åpen debatt med toppledere fra næringsliv, offentlig virksomhet og det politiske Norge ble etablert.
 • Konkurransedyktig og forutsigbar strømpris ble for alvor satt på den politiske agendaen med mål om å oppnå en plug-in hybridisering av kystfarten.

 

 • Grønt Skipsfartsprogram ble anerkjent som formelt prosjekt for å fremme FNs bærekraftsmål.
 • Programmet fremmet behov for en nasjonal plan for grønne drivstoff.
 • Et månedlig nyhetsbrev ble etablert.
 • Fem nye piloter ble etablert i Grønt Skipsfartsprogram.

 

Fase 3: Fjerne barrierer mot grønne løsninger (2018/2019)

Mål: Gjennom studier av barrierer, muligheter og virkemidler å besvare de viktigste analytiske spørsmålene knyttet til det grønne skiftet. Fokus skal være på lasteskip, hurtigbåter, ferger, fiskefartøy, tjenester for havbruksnæringen og for oljeselskapene, samt å flytte last fra vei til sjø og havner for et effektivt grønt skifte.

Resultat:

 • Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft med fokus på grønne rammebetingelser og etablering av tidlige markeder for bruk av grønne teknologier ble iverksatt.
 • Flere kjøpere av maritime tjenester kom med i Grønt Skipsfartsprogram. Det samme gjorde finansnæringen.
 • Andre utgave av Topplederdebatten ble gjennomført.

 

 • Fokus på internasjonale markedsmuligheter løftet til regjeringsnivå.
 • Startet opp 5 nye piloter.

 

Fase 4: Utvikle og skalere grønne løsninger i Norge (2019/2020)

Mål: Øke omfanget av programmet med å pilotere flere grønne logistikkløsninger, teknologier, drivstoff og finansiell risiko. Påvirke regjeringens planarbeid med faktabasert informasjon. Fokus på lasteskip og kystfart, samt offentlige innkjøp og å flytte last fra vei til sjø. Økt synlighet.

Resultat:

 • Arrangerte rundebordskonferanse med statsministeren og et tyvetallsnorske toppledere
 • Arrangerte nærings- og miljøpolitisk debatt under Arendalsuka 2019
 • Oppstart av GSP Servicekontor for flåtefornyelse av lasteskip
 • Involvering i IMO GreenVoyage-2050

 

 • Gitt innspill til seks myndighetsplaner og stortingsmeldinger
 • Etablert ny grafisk profil og hjemmeside
 • Startet opp 13 nye piloter

 

Fase 5: Utvikle og skalere grønne løsninger i Norge og internasjonalt (2021/2022)

Mål: Øke omfanget av programmet med å pilotere flere grønne logistikkløsninger, teknologier, drivstoff og finansiell risiko. Fokus på lasteskip, havvind, autonome ferger, tjenester for havbruksnæringen og for oljeselskapene, samt grønne offentlige og private innkjøp og å flytte last fra vei til sjø. Bidra til økt grønn konkurransekraft for eksport. Videreutvikle GSPs rolle i utviklingen av internasjonale, grønne markeder, bl.a. gjennom IMOs GreenVoyage-2050.

Resultat: Pågår.

Fase 6: Pilotering for skalering og grønn vekst (2023/2024)

Mål: Grønt Skipsfartsprogram skal i denne fasen vektlegge nullutslippsdrivstoff gjennom økt involvering av vareeiere, finansinstitusjoner, energiaktører, og myndigheter. Programmet skal også i denne fasen prioritere konkurransedyktig skipsbygging i Norge som et ledd i å flytte mer verftsproduksjon hjem og derigjennom styrke hele den norske maritime klyngen.
I sum: bidra til økt grønn konkurransekraft for eksport.
GSP skal også bidra til at Norge etablerer en global lederposisjon innen grønn og blå maritim ammoniakkdrift.

Resultat: Pågår.

Mer informasjon

Gå til vårt nyhetsbrevarkiv

Få med deg våre siste nyheter, nye arrangementer og mye mer ved å lese våre månedlige nyhetsbrev.

Til oversikten her >

 

Ta kontakt med Grønt Skipsfartsprogram

Bilde av Narve Mjøs

Narve Mjøs
Director, Green Shipping Programme
Send e-post

Magnus Eide

Magnus Strandmyr Eide
Prosjektleder
Principal Consultant, Green Shipping Programme
Send e-post

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.