Metanol drevet containerskip – nybygg

Containerskip utgjør en svært viktig del av globale maritim transport. Målt i verdi, og i henhold til Clarksons beregninger, står de mer enn 5.500 container skipene (2021) for om lag 60 % av global sjøtransport. Containerskip har tradisjonelt vært designet for høy hastighet. Opp mot 25 knop, og dermed høyt forbruk av fossilt drivstoff. Med dette som bakgrunn er det innlysende at containerskip i sum er en svært viktig bidragsyter til de globale, maritime utslipp av CO2. Det er derfor en prioritert oppgave å klarlegge effektive måter å kutte utslippene på. Metanol har blitt identifisert som ett aktuelt drivstoff for dekarbonisering av skipsfart.

I motsetning til andre grønne drivstoff som hydrogen eller ammoniakk, kan skip drevet av metanol realiseres med mindre endringer i eksisterende terminalinfrastruktur. Infrastruktur, lagring og distribusjon vil i stor grad være lik andre flytende drivstoff. Men også metanol er giftig, og metanol har lavt flammepunkt. Metanol har også en lavere energitetthet enn fossile drivstoff. Dette gir utfordringer med tanke på lagring, sikkerhet, motorteknologi og materialkompatibilitet. Som alle andre «grønne» drivstoff er også metanol kostbart. På lang sikt er det stort behov for teknologiutvikling som vil kunne redusere kostnadene for fornybar metanol.

Pilotprosjektets mål

Intensjonen med denne piloten er å undersøke den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av å bygge ett eller flere nye 800-1.000 TEU short-sea containerskip som anvender metanol som drivstoff.

  • Piloten skal gjennomføre en tekno-økonomisk og sikkerhetsrelatert forstudie av gjennomførbarheten for bruk av metanol som drivstoff for containerskip.
  • Piloten er et initiativ for på litt lengre sikt å kunne redusere barrierene for storskala adopsjon av metanol.
  • Det endelige målet, etter endt pilotstudie, er realisering av et short-sea containerskip drevet av grønn metanol.

Status

Partnerskapet vedtok i mars 2022 å starte opp denne piloten.

Fem arbeidspakker ble definert. Disse skal i sum gi svar på pilotens endelige mål; hvorvidt et short-sea containerskip drevet av grønn metanol er realistisk i nær/overskuelig fremtid?

Tre av de fem definerte arbeidpakkene ble igangsatt, september 2022:

  1. Spesifisere aktuelt nytt container-skip – duel-fuel; VLSFO (very low supphur fueil oil) / MGO (marine gas oil) og metanol
  2. Gjennomføre sikkerhetsstudier mhp design for et aktuelt skip og operasjonell drift av det samme skipet
  3. Gjennomføre studie som gir svar på tilgjengelighet av og kostnader for bruk av metanol ved definerte ruter i Europa.

Arbeidspakke fire og fem skulle inkludere:

  1. Teknologi og energi effektivisering
  2. Business modell og finansiering

Disse ble ikke igangsatt.

Piloten hadde som mål å konkludere innen utgangen av 2022 hvorvidt dette er et prosjekt som er økonomisk gunstig å følge videre. De to pilotene Ombygging av eksisterende containerskip til metanol og denne jobber tett sammen.

Collicare som pilot-eier, og Viasea som heleid datterselskap, har over tid jobbet med flere ulike konsepter for fornyelse av sin flåte. Metanol, som denne piloten-studien har fokusert på, er ett av disse konseptene.

Et annet konsept er basert på bruk av hydrogen som drivstoff. ViaSea fikk i november 2023 tilsagn fra Enova for to hydrogendrevne containerskip – to nybygg.

For å kunne fokusere sine egne ressurser og samtidig respektere ressursbruken hos pilotdeltagerne, er det naturlig at pilot-eieren fokuserer på dette hydrogen-konseptet fremover. Denne pilotstudien er derfor avsluttet i sin nåværende form.

 

ViaSea, et datterselskap av ColliCare, som driver containerskip i nord-europeisk trade, var også en del av partnerskapet.

 

 

 

 

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.