Oslo havn.

Miljøterminal (masseterminal) i bynær havn

Bakgrunn

Mange byer har stor bygg- og anleggsvirksomhet. Noe som utløser mye transport. Det er behov for transport av overskuddsmasser, byggeråstoff og byggematerialer – både inn og ut av anleggsområdene.

I dag utføres slik transporten i stor grad med lastebiler. Det medfører betydelige samfunnskostnader knyttet til støv, støy, luftutslipp, mikroplast fra dekk, ulykker, trafikk-kork og veislitasje. Jo lengre transport med lastebil, jo større samfunnskostnader.

De aktuelle samfunnskostnadene vil kunne reduseres dersom en større andel av denne transporten overføres til sjø.

Særlig i byene, der bygg og anleggsaktiviteten er høy, må nødvendig areal være tilgjengelig for å oppnå slik effektiv transport. Havnebyene er heldig stilt siden effektiv transport mellom sjø og land allerede er etablert.

Bygg- og anleggsvirksomhet er ofte prosjektbasert og har selv utfordringer knyttet til støv, støy og mye trafikk. Dette utløser ofte klager fra nære naboer enten det er boligområder, handel eller annen næringsvirksomhet.

Stein og grus er en ikke fornybar ressurs og bør brukes smartere enn hva vi tradisjonelt gjør i dag. En masseterminal med permanente løsninger vil øke muligheten for bedre sortering og gjenbruk av materialer.

Slik sirkulær industri vil i utgangspunktet generere mer transport. Det er derfor viktig å sørge for at en slik industriell virksomhet utformes bedre, med tryggere kjøremønster, bedre renhold av kjøretøy, og også at nullutslippsløsninger på terminalen og lading til transport inn og ut på sjø og land blir ivaretatt.

Denne pilotstudien skal illustrere de miljømessige utfordringene som bransjen har i dag og vise forslag til løsninger i nær framtid. Masseterminalen skal ha nullutslippsløsninger med landstrøm, lading og gjenbruk av masser og vannressurser. Pilotstudien skal kartlegge nødvendig areal for å sikre sirkulære løsninger med tilgang til kai og trygg adkomst til veinettet.

Oslo Havn er piloteier og leder arbeidet. Øvrige partnere er listet til høyre. I tillegg er store vareeiere som Unicon, NCC, Veidekke og Forset Grus bidragsytere i pilotstudien.

 

Pilotprosjektets mål

Masseterminal i bynær havn med stort skaleringspotensiale og som mulig eksportløsning til andre havnebyer.

Pilotstudiens mål

Denne pilotstudien vil utrede karakteristika av en miljøterminal for bygg- og anleggsvirksomhet, samt samfunnsgevinsten i fht dagens modell med bruk av fossile lastebiler.

Pilotens mål

Realisere en miljøterminal og etterprøve samfunnsgevinsten.

 

Aktiviteter

 • Etablere en piloteier og pilot team, samt en felles forståelse av pilotens hoved- og delmål
 • Kartlegge relevant behov for transport inn/ut av havna
 • Beskrive eksisterende transportløsninger og utfordringer med disse
 • Beskrive hovedtrekk ved ny «masseterminal», herunder utforske hvilke aktiviteter som bør foregå på miljøterminalen, inkludert sortering og gjenbruk av masser, avfall og vaskevann.
 • Avdekke plassbehov og skipningsløsninger i tråd med strenge støy- og støvkrav i byen.
 • Utforske om det i dag finnes terminaler vi kan lære fra, hjemme og ute
 • Beregne kostnader, miljøgevinster, samfunnsgevinst og andre effekter av ny terminal (miljøterminal og sjøtransport vs. tradisjonell lastebiltransport)
 • Kartlegge aktører og barrierer for realisering
 • Koordinering mot øvrige prosjekter i Oslofjorden og Trondheimsfjorden (Grønn Fjordbulk)
 • Etablere en kommunikasjonsplan med mål om å komme over de viktigste barrierene

Piloten er fortsatt åpen for andre deltakere.

Status april 2023: Piloten har hatt oppstartsmøte med representanter fra kommune, havn, leverandører osv. Piloteier er åpen for at dersom noen flere ønsker å være med, samt å komme med innspill til arbeidspakkene, er de veldig velkomne.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.