Oslo havn.

Miljøterminal (masseterminal) i bynær havn

Mange byer har stor bygg- og anleggsvirksomhet. Noe som utløser mye transport. Det er behov for transport av overskuddsmasser, byggeråstoff og byggematerialer – både inn og ut av anleggsområdene. I dag utføres slik transporten i stor grad med lastebiler. Det medfører betydelige samfunnskostnader knyttet til støv, støy, luftutslipp, mikroplast fra dekk, ulykker, trafikk-kork og veislitasje. Jo lengre transport med lastebil, jo større samfunnskostnader.

De aktuelle samfunnskostnadene vil kunne reduseres dersom en større andel av denne transporten overføres til sjø. Særlig i byene, der bygg og anleggsaktiviteten er høy, må nødvendig areal være tilgjengelig for å oppnå slik effektiv transport. Havnebyene er heldig stilt siden effektiv transport mellom sjø og land allerede er etablert.

Bygg- og anleggsvirksomhet er ofte prosjektbasert og har selv utfordringer knyttet til støv, støy og mye trafikk. Dette utløser ofte klager fra nære naboer enten det er boligområder, handel eller annen næringsvirksomhet. Stein og grus er en ikke fornybar ressurs og bør brukes smartere enn hva vi tradisjonelt gjør i dag. En masseterminal med permanente løsninger vil øke muligheten for bedre sortering og gjenbruk av materialer. Slik sirkulær industri vil i utgangspunktet generere mer transport. Det er derfor viktig å sørge for at en slik industriell virksomhet utformes bedre, med tryggere kjøremønster, bedre renhold av kjøretøy, og også at nullutslippsløsninger på terminalen og lading til transport inn og ut på sjø og land blir ivaretatt.

Denne pilotstudien skal illustrere de miljømessige utfordringene som bransjen har i dag og vise forslag til løsninger i nær framtid. Masseterminalen skal ha nullutslippsløsninger med landstrøm, lading og gjenbruk av masser og vannressurser. Pilotstudien skal kartlegge nødvendig areal for å sikre sirkulære løsninger med tilgang til kai og trygg adkomst til veinettet.

Oslo Havn er piloteier og leder arbeidet. Svelviksand, som er en del av Stangegruppen har i særlig grad bidratt i pilotstudien.

Pilotprosjektets mål

Masseterminal i bynær havn med stort skaleringspotensiale og som mulig eksportløsning til andre havnebyer. Denne pilotstudien vil utrede karakteristika av en miljøterminal for bygg- og anleggsvirksomhet, samt samfunnsgevinsten i fht dagens modell med bruk av fossile lastebiler.

Realisere en miljøterminal og etterprøve samfunnsgevinsten.

Aktiviteter

 • Etablere en piloteier og pilot team, samt en felles forståelse av pilotens hoved- og delmål
 • Kartlegge relevant behov for transport inn/ut av havna
 • Beskrive eksisterende transportløsninger og utfordringer med disse
 • Beskrive hovedtrekk ved ny «masseterminal», herunder utforske hvilke aktiviteter som bør foregå på miljøterminalen, inkludert sortering og gjenbruk av masser, avfall og vaskevann.
 • Avdekke plassbehov og skipningsløsninger i tråd med strenge støy- og støvkrav i byen.
 • Utforske om det i dag finnes terminaler vi kan lære fra, hjemme og ute
 • Beregne kostnader, miljøgevinster, samfunnsgevinst og andre effekter av ny terminal (miljøterminal og sjøtransport vs. tradisjonell lastebiltransport)
 • Kartlegge aktører og barrierer for realisering
 • Koordinering mot øvrige prosjekter i Oslofjorden og Trondheimsfjorden (Grønn Fjordbulk)
 • Etablere en kommunikasjonsplan med mål om å komme over de viktigste barrierene

Piloten er fortsatt åpen for andre deltakere.

Status

April 2023

Piloten har hatt oppstartsmøte med representanter fra kommune, havn, leverandører osv. Piloteier er åpen for at dersom noen flere ønsker å være med, samt å komme med innspill til arbeidspakkene, er de veldig velkomne.

Juni 2023

Fokus i pilotens første fase har vært å definere behov for fremtidens havneterminal som grunnlag for fremtidens miljøterminal. Piloten har kartlagt tilgjengelige arealer i Oslo havn. En permanent ny og forbedret terminal i Kongshavn vil ventelig først kunne være klar om ca 10 år. Piloten ser derfor på muligheten for et midlertidig testanlegg på Grønlia (innen 1,5 år dersom nødvendige tillatelser blir gitt).

Oktober 2023

Piloten har nå fokus på arbeidspakke 3; å skissere fremtidens miljøterminal.

Januar 2024

Det er beregnet gevinst i sparte transportkostnader, reduserte antall tonn CO2, reduserte eksterne kostnader fordelt på kilder, og besparte køer fra massetransport.

April 2024

Oslo Havn har mottatt tildelingsbrev fra byrådsavdeling for Kultur og næring (KON) om å gå videre med Kongshavn som foreløpig knutepunkt.

Det kan konkluderes med at en miljøterminal for massetransport kan bidra til nullutslipp og å øke gjenvinning på sikt.

Mai 2024

Piloten avsluttes nå. Sluttrapporten er tilgjengelig her.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.