Nullutslippsløsninger for installasjon og drift av flytende havvindturbiner

Energi produsert fra vindturbiner til havs skal bidra til å øke den samlede energiproduksjonen i Norge. Landets samlede behov for energi vil i 2050 være om lag det dobbelte av hva det er i dag – ifølge DNVs Energy Transition Outlook. Regjeringens ambisjon er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi i dag produserer totalt i Norge. Det vil bety om lag 1500 havvindturbiner i løpet av de neste 20 årene. De første store områdene for havvind er allerede lansert – Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Fred. Olsen Seawind og Hafslund har etablert Blåvinge som et langsiktig partnerskap. Blåvinges mål er å bidra til at disse overordnede målene kan innfris. Mer konkret er målet for partnerskapet å utvikle havvind til en ny norsk industri og en viktig kilde til fornybar energi. Dette gjelder både bunnfast og flytende turbiner. Men for at ny energi skal produseres så bærekraftig som mulig, må også installasjon og drift av havvindturbiner være utslippsfritt.

Vard har designet et nullutslipps ankerhåndteringsfartøy (AHTS) – et mulig ammoniakkdrevet installasjonsskip for havvind. Illustrasjon: Vard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installasjon, drift og vedlikehold av havvindparkene krever omfattende bruk av offshorefartøy og særlig ankerhåndteringsskip (AHTS). Offshoreflåten generelt, og ikke minst «anchor-handlerne» har høyt forbruk av drivstoff. I dag; marin diesel. For norsk innenriks shipping kommer nær en fjerdedel av klimagassutslipp nettopp fra offshoreflåten. Utslippene fra disse fartøyene må ned. Stortinget har bedt regjeringen fremme krav om lavutslipp til offshorefartøy med sikte på innføring fra 2025 og at dette skal resultere i nullutslipp fra de samme skipstypene i 2029. Når så etterspørselen etter nybygg i dette segmentet ventelig vil øke skapes nye muligheter. Vil kommende offshorefartøy, og særlig «anchor-handlere», kunne bruke grønn ammoniakk som energibærer til maritime operasjoner?

I tillegg til partnerne listet opp til høyre er også Azane Fuel Solutions, et 50%-eiet datterselskap av Amon Maritime delaktig i piloten.

Pilotprosjektets drivkraft

Blåvinge ønsker å utforske grønn ammoniakk som energibærer i havvindoperasjoner på bakgrunn av:

 • Norge har særlig gunstige forutsetninger for produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk
 • Drivstoffet fremstår lovende for AHTS-segmentet grunnet egenskaper som høyere energitetthet og enklere lagring enn flere av alternativene

Gjennom dette pilotprosjektet vil deltakerne søke å gripe muligheten det grønne skiftet representerer for norske leverandører ved å:

 • Utvikle grønne løsninger med stort potensiale for eksport til det globale havvindmarkedet
 • Redusere utslipp fra fartøygruppen som står for den største utslippsposten i norske farvann
 • Utvikle infrastruktur for grønt drivstoff som også vil komme andre næringer til gode

Målet er at installasjon av havvindturbiner kan gjøres med et betydelig lavere klimagassutslipp enn hva som er mulig i dag.

Pilotstudiens mål

Målsettingen ved gjennomføring av denne pilotstudien er å utrede muligheter og barrierer for å kunne realisere nullutslippsløsninger for installasjon og drift av flytende havvindturbiner. Videre søker pilotstudien å bidra til å realisere politiske mål ved havvindsatsningen og dermed det pilotdeltakerne vurderer som enorme muligheter for eksport av norsk teknologi. I første omgang skal deltakerne i denne GSP-piloten gjøre en mulighetsstudie som innebærer å vurdere teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. Pilotdeltakerne skal også se på rammebetingelser og mulige barrierer for lokale verdikjeder for ammoniakk.

Pilotstudien skal:

 • Vurdere teknisk og økonomisk gjennomførbarhet for utviklingen av et ammoniakk-batteri-hybrid AHTS, og nødvendige bunkringsløsninger
 • Vurdere skipsteknologi og -design, bunkringssystem i havn og tilgjengelighet av drivstoff
 • Vurdere rammebetingelse for realisering
 • Identifisere barrierer og risikoreduserende tiltak

Hovedaktiviteter i studien vil være å:

 • Identifisere verdikjeder for ammoniakk
 • Utforske løsninger for havn og logistikk, inkludert bunkring og lading
 • Utvikle et skipsdesign, inkludert tankplassering, propulsjon og systemintegrasjon
 • Vurdere rammevilkår for realisering
 • Utforske finansieringsmuligheter
 • Sammenstille resultatene og vurdere buisness case for de involverte aktørene

Endelig mål for piloten

Ambisjonen er at pilotprosjektet skal muliggjøre bruk av grønn ammoniakk for ankerhåndteringsskip i installasjons- og driftsfasen av Blåvinges flytende havvindprosjekt på Utsira Nord. Med en slik ambisjon skal utslipp fra de maritime operasjonene for utbygging og drift av Utsira Nord og flytende havvind generelt reduseres til et minimum. Pilotens langsiktige mål er å legge et grunnlag slik at Norges fordelaktige posisjon kan videreutvikles og styrkes og dermed bidra til å skape et marked for grønn ammoniakk. Dette kan oppnås ved å etablere lokale verdikjeder for ammoniakk som muliggjør bruk av ammoniakk-batteri-hybride ankerhåndteringsskip i installasjons- og driftsfasen av en havvindpark.

Det endelige målet med piloten er å gjøre nullutslippsløsninger tilgjengelige for installasjon og drift av flytende havvind på Utsira Nord-området ved å etablere kritisk lokal infrastruktur for ammoniakk utnyttet av et ammoniakk-batteri-hybrid AHTS-fartøy. Med andre ord; både fyllestasjon og skip.

Status

Pilotstudien vil gjennomføres som et utredningsarbeid og sammenstilles i en rapport. Studien skal vurdere:

 • Teknisk og økonomisk gjennomførbarhet for utviklingen av fartøyet og bunkringsløsninger
 • Rammebetingelser for realisering
 • Skipsteknologi og -design
 • Bunkringssystem i havn
 • Tilgjengelighet av drivstoff
 • Barrierer og risikoreduserende tiltak

Oktober 2023

Piloten vurderer en AHTS (ankerhåndteringsskip) drevet på ammoniakk og batteri, for operasjon mellom havvindparken Utsira Nord og Karmsund havn i installasjonsfasen for de kommende vindturbinene. Det ses på teknologi, design, bunkring og rammebetingelser, der det skal identifiseres barrierer og mulige virkemidler. 

Med mål om tidlig å oppnå en positiv business case er et standard AHTS-design valgt. Et slikt fartøy vil kunne benyttes også i andre bransjer de første årene etter 2030.  

Arbeidsstrømmer er definert og arbeidet er i gang, med mål om leveranse i juni 2024. 

Januar 2024

Per nå pågår seks arbeidspakker, hvor DSB har godkjent bunkring i Florø. Dette er noe som kan lette prosessen for kommende anlegg.

Harald Gundersen og Erlend Gjelstad Jakobsen, begge fra Blåvinge – sammen med Eirill Bachmann Mehammer og Magnus Eide fra DNV, ved oppstarten av pilotprosjektet.

April 2024

Ørsted har trukket seg fra det norske havvindmarkedet. Dette vil ikke påvirke ambisjonen i pilotstudien da det er et genuint ønske om å realisere dette på sikt.

Skipsdesign konkluderer med at 300m3 ammoniakk skal gi 5 dagers operasjon på 5 DF ammoniakk motorer. Dette er teknisk gjennomførbart, men utfordringen blir å regne hjem kostnader og drivstoffpris.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.