For vareeiere

GSP Servicekontor for flåtefornyelse skal hjelpe vareeiere med å redusere sine utslipp fra transport med 50 % innen 2030. Samtidig skal tjenesten bidra til å utløse etterspørsel etter grønne sjøtransportløsninger som grunnlag for flåtefornyelse

GSP Service for vareeiere

Et økende antall transportkunder er i ferd med å sette mål og forme strategier for utslippsfri transport. Offentlige foretak ønsker å legge høyere vekt på miljø ved innkjøp. Innen flere sektorer, eksempelvis bygg og anlegg, er potensialet stort for konkurransedyktig grønn sjøtransport. Imidlertid viser erfaringer at motivasjon, vilje og kompetanse ofte mangler. Dersom markedet skal råde alene vil den grønne maritime omstillingen ta lang tid, tid vi ikke har dersom vi skal nå våre nasjonale mål om utslippsreduksjoner.

Flere års arbeid med studier og piloter i GSP har vist at det aller viktigste for å få til et effektivt grønt skifte er å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere raskt. Erfaringen tilsier at tiden frem til grønn flåtefornyelse i stort omfang kan reduseres betydelig ved å involvere vareeiere i studier der man analyserer og vurderer kostnadseffektive og bærekraftige logistikkløsninger.

Målet for GSP Service for vareeiere er å bygge tidlige markeder for grønn sjøtransport som medfører bestilling av nye grønne lasteskip eller ombygging og forbedring av eksisterende. Følgende tjenester skal tilbys deltagende vareeiere:

  • Identifisere potensialet for grønn sjøtransport: Kartlegge, evaluere og prioritere laster som er aktuelle for grønn sjøtransport. Identifisere synergimuligheter mellom vareeiere. Identifisere operasjonelle faktorer og teknologier som leder til økt effektivitet, redusert energiforbruk og reduserte miljøutslipp. Kartlegge og evaluere aktuelle transportleverandører og løsninger for grønn sjøtransport.
  • Bistand med å utvikle strategi/handlingsplan for å halvere transportutslippet innen 2030
  • Etablere grønne transportkontrakter: Definere prosjektet, vurdere løsninger og sette realistiske krav for en forespørsel. Finne og evaluere offentlige støtteordninger for prosjektet. Bistand med å lage forespørsel om grønn sjøtransport. Bistand med anbudskrav og evaluering av løsninger i anbudsfasen. Beskrive prosjektet for etablering og markedsføring av god praksis. Vurdering av lønnsomhet.

Prisen på tjenesten skal ligge på et nivå som gjør servicekontoret attraktivt for vareeiere – mellom gratis og lavkost avhengig av interessen for tjenestene.

Videre skal ikke Servicekontoret ikke ha konkurransevridende effekt. Spesielt i forbindelse med anbudskonkurranser er det viktig med transparens, for å sørge for at alle tilbydende rederier sitter med den samme informasjonen om hva Servicekontoret kan bidra med. Servicekontoret skal tilby kompetanseheving på like vilkår.

Kontakt for vareeiere

Eivind Dale
Senior Principal Consultant, DNV GL Maritime Advisory
Telefon: +47 93 05 98 22
Send e-post

Hans Kristian Haram
Managing Partner, Flowchange
Send e-post

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.