Maritimt Magasin

Et hav av muligheter

Kommentar trykket i Maritimt Magasin mars 2021:

Norsk havbruksnæring har som mål å doble produksjonen innen 2030 og femdoble den innen 2050. Samtidig har norske myndigheter et overordnet mål om at Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 50 % innen 2030. Hvordan kan disse ambisiøse målene forenes?

Lastebil og vei er ikke løsningen! Havet og dermed sjøtransport skaper mulighetene.

Oppdrettsindustrien er allerede en stor bruker av sjøtransport. For en rekke fôrskip, brønnbåter og ulike servicefartøy som betjener næringen har man tatt viktige grep for å redusere utslipp av klimagasser. Men disse bidragene alene bringer ikke næringen til målet i 2030.

Grønt Skipsfartsprogram (GSP) ble etablert i 2015. Programmet består i dag av om lag 70 aktører fra alle deler av maritim næring – inkludert myndigheter. Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Dette er ingen urealistisk målsetting og Norge leder allerede an i det grønne skiftet på sjøen.

I fjor kom GSP Servicekontor for flåtefornyelse på plass, som et viktig verktøy for å konkretisere og realisere en fornyelse av lasteskipsflåten som opereres fra Norge. En viktig målsetting for GSP Servicekontor er å bidra til å skape de grønne markedene. Dette kan en oppnå i tett samarbeid med kjøpere av transporttjenester. Ikke minst gjelder dette for oppdrettsnæringen.

Erfaringer i GSP viser at det aller viktigste en kan gjøre for å få til et effektivt grønt skifte er å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere. Det krever at transportkjøperne må utfordre rederiene. De må etterspørre og gi rederiene insentiver til å tilby grønn transport. Med økende etterspørsel og større forutsigbarhet vil rederiene kunne investere i nye moderne skip med lave eller ingen utslipp av klimagasser.

Ferske tall viser at Norge i 2020 eksporterte 1,1 millioner tonn laks. Nesten all denne eksporten ble transportert med lastebil til det viktigste eksportmarkedet, nemlig Europa.

I en pilotstudie gjennomført av GSP for transport av fersk fisk fra Midt-Norge til Europa er konklusjonen at de samlede klimagassutslippene, dør-til-dør, kan reduseres med over 70 % dersom sjøtransport erstatter transport med lastebil der det er praktisk mulig. Dette er også økonomisk lønnsomt og resulterer i 20-30% lavere pris, fortsatt dør-til-dør. Studien viser også at dette kan gjennomføres uten at kvaliteten forringes.

Det betyr at dersom transporten i størst mulig grad foregår sjøveien til Europa, vil målene om 50 % reduksjon innen 2030 kunne nås. En økning av volumene fraktet sjøveien vil også gi bedre utnyttelse av eksisterende skip og i tillegg gi grunnlag for investeringer i nye skip med lave eller ingen utslipp. Økende kapasitet vil også resultere i større fleksibilitet og høyere frekvens på anløpene.

Oppdrettsnæringen representerer en av de mest klimavennlige måter å produsere mat på, og næringen har vist at de tar ansvar for bærekraft, og i økende grad også ansvar for all inn- og utgående logistikk. Rederiene som er en del av denne næringen, ønsker å tenke langsiktig for å kunne bidra til å realisere det store potensialet for utslippsreduksjoner innenfor oppdrettsnæringens omfattende verdikjede.

Det har ført til at GSPs Servicekontor, på den relativt korte tiden siden oppstart, har fått mange henvendelser fra aktører knyttet til oppdrettsnæringen som ønsker å ta del i det grønne skiftet. Servicekontoret vil kunne gi gratis konsulenthjelp til både oppdrettsselskaper og rederier for å skaffe full oversikt over egne utslipp samt hjelp til å utarbeide en strategi for reduksjon av utslipp.

 

Havet ligger der. Det gir muligheter.

Christoffer Bøhmer, DNV, Leder av Servicekontoret for Flåtefornyelse, Grønt Skipsfartsprogram.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.