Kystrederiene fisketransport pilotprosjekt

Fisketransport

Fisketransport – laks fra vei til sjø fra Midt-Norge til Europa

Oppdrettsnæringen er Norges tredje største eksportnæring, og i 2018 ble det eksportert 1 million tonn fisk fra havbruk til en verdi av 68 milliarder kroner. Nesten all eksport er av fersk og kjølt laks og ørret og blir transportert med lastebil. Dette utgjør over 42,000 lastebil-transporter årlig. Det viktigste eksportmarkedet er Europa.

Norsk havbruksnæring har et mål om å doble produksjonen innen 2030 og femdoble den innen 2050. Norske veier har ikke kapasitet til å klare en slik vekst på en sikker og effektiv måte. Oppdrettsnæringen trenger derfor et bærekraftig alternativ til veibasert transport for å redusere utslipp, ulykker og veislitasje. Sjøtransport kan være løsningen, en løsning som også kan ta store deler av den forventede transportveksten fremover.

Piloten har utviklet et kommersielt og teknisk realiserbart konsept for transport av fersk fisk fra Midt-Norge til Europa. Analyser viser at konseptet kan gi oppdrettsnæringen 20-30 % lavere transportpris fra slakteri til markedene i Europa i forhold til lastebil, og at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for transportleverandøren. Samtidig vil klimagassutslippene dør-til-dør reduseres med over 70 %.

I piloten er det også gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av virkningene av å flytte transporten fra vei til sjø i to ulike markedsscenarier. For begge scenariene er det beregnet en positiv netto samfunnsøkonomisk nytte, dvs. at de samfunnsøkonomiske kostnadene er lavere enn for det lastebilbaserte nullalternativet.

Status

Prosjektet har vist at det er realistisk med lønnsom sjøbasert transport fra Midt-Norge til Europa som møter markedsbehovene. Analysene viser også store samfunnsøkonomiske gevinster. Logistikkløsningen er allerede testet ved bruk av eksisterende skip og resultatene viser at sjøtransport er gjennomførbart.

Et nytt høyteknologisk, grønt skip som kan inngå i transportkonseptet er kontrahert av Egil Ulvan Rederi. Skipet blir verdens første plug-in hybride lasteskip som også betjener oppdrettsnæringen. En teknologisk nyvinning som tatt i bruk i fartøyet, er utnytting av kulde i LNG systemet til nedkjøling av fryse-/kjølerommene. Dette er et meget avansert og miljøinnovativt nybygg som baserer seg på Godsfergen-piloten, og Havbruks-piloten og Fisk-fra-vei-tilsjø-piloten under Grønt Skipsfartsprogram. Ferdigstillelse tidlig i 2021.

Januar 2024

Skipet er verdens første plug-in hybride lasteskip som også betjener oppdrettsnæringen. Pilotprosjektet ble ferdigstilt i 2021.

Les mer

Les rapporten her

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.