Fiskeflåten motiveres til omstilling

Redere skal premieres for å redusere utslipp. Nå går flere av de store bankene sammen som offensive pådrivere for bærekraftig omstilling av fiskeflåten.

Sammen med næringen og myndighetene tilrettelegger bankene for grønn omstilling av den norske, havgående fiskeflåten.

Omstillingsfinansiering for den norske havgående fiskeflåten ble etablert som et pilotprosjekt i regi av Grønt Skipsfartsprogram. Sparebanken Vest har ledet en bredt sammensatt gruppe bestående av Nordea, DNB, Danske Bank, Innovasjon Norge, Eksfin og interesseorganisasjonen Fiskebåt. Også Breeze skipsdesign, Dale Rederi og DNV har vært aktive deltakere i piloten.

Den overordnede målsettingen har vært å etablere kriteriesett som kvalifiserer til fordelaktige omstillingslån for fiskeflåten og dermed tilrettelegge for overgang til lav- og utslippsfri teknologi.

«Det er positivt at bankene nå kommer på banen med tilbud om gunstigere finansiering til redere som tar aktive valg for å redusere sine utslipp,» sier reder Sigurd Teige i Teige Rederi i Fosnavåg. Et rederi som har en klar målsetting om å drive bærekraftig høsting av fisk og redusere sitt klimaavtrykk.

De store bankene vil stimulere rederiene

De fire store bankene sammen med partnere fra næringen har etablert et konkret rammeverk med tilhørende krav skreddersydd for den norske havfiskeflåten.

Gjennom standardisert rapportering skal finansnæringen tilrettelegge for gunstigere finansiering for de rederne som virkelig bidrar til å redusere klimagassutslipp. Finansiering skal stimulere låntakeren til å sette seg klare mål for å redusere fremtidige klimagassutslipp. Belønningen blir gunstigere lånevilkår.

«En viktig faktor for å lykkes med omstillingen og redusere utslippene er at fiskeflåten får økonomiske insentiver til å prioritere energieffektivitet. Gulrot er bedre enn pisk for å tilrettelegge for overgang til lav- og utslippsfri teknologi. Vårt foreslåtte finansrammeverk bidrar til dette», sier Marion Toft Remøy, leder for Fiskeri og Havbruk i Sparebanken Vest, som også har vært prosjektleder for pilotprosjektet.

Marion Toft Remøy, leder for Fiskeri og Havbruk i Sparebanken Vest

Hun understreker: «Vi står i et taktskifte i klimatilpasningen for hele sjømatnæringen, og vi ser at kravene til bærekraft skjerpes i alle ledd. Her er næringen avhengig av et godt omdømme og tiltak som reduserer utslippene vil kunne styrke næringens konkurransefortrinn fremover.»

Utslippene fra fiskeflåten øker

Fiske har alltid vært et viktig grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten i Norge. Sist år var eksportverdien av villfisk alene 40,1 milliarder kroner.

Men ikke bare eksportverdien øker, siden 2014 har også klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten økt. Dette må endres.

Nye båter med lavere utslipp eller ombygging av eksisterende flåte koster. Finansnæringen innehar derfor en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi – også for fiskeflåten.

Fiskebåt, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for den norske havgående fiskeflåten som representerer majoriteten av de havgående fiskefartøyene i Norge har vært en essensiell aktør i prosjektgruppa bak det nye rammeverket. Organisasjonen er klar på at det er nødvendig med en offensiv finansnæring for å lykkes med en grønn omstilling av flåten.

«Den havgående flåten spiller en sentral rolle for Norge som sjømat- og havnasjon. Norge har en av verdens beste fiskeriforvaltninger og sørger for at fiskebestandene er bærekraftige. Villfisk har svært lavt klimaavtrykk, men fiskeflåten har mål om å levere med enda lavere avtrykk. Denne piloten er et viktig steg for å få på plass nødvendige rammevilkår for å sikre finansiering slik at rederiene kan gjøre investeringene som skal til,» sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

Bredt samarbeid skaper resultater

Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram (GSP) poengterer:

«Det er ventelig bare et spørsmål om tid før at rederiene også blir omfattet av EUs taksonomi for bærekraftig finansiering. Dette – sammen med at alle oss som kjøper fisk og fiskeprodukter i dagligvarebutikken og restauranten i økende grad har fokus på bærekraft – betyr at havfiskeflåten har alt å vinne på å tenke bærekraft når et nybygg bestilles eller et eksisterende skip skal ombygges.»

«Samarbeid mellom næringen og finansinstitusjoner er noe GSP har vektlagt helt siden oppstart av programmet. Tilgang på kapital og et godt samarbeid mellom de som skal investere for fremtidig reduserte utslipp og de som skal bidra med pengene er avgjørende for å kunne oppnå det grønne skiftet,» vektlegger Mjøs.

Anbefalinger i piloten:

  • Norske banker skal bruke rammeverket til å tilrettelegge for grønn omstilling i den norske havgående fiskeflåten i tråd med Paris-avtalen og Norges klimamål.
  • Det anbefales at det innføres et krav om at alle fiskefartøy i Norge skal rapporterer inn drivstofforbruk, driftsdistanse i tillegg til fangtsmengde til offentlig organ.
  • Fiskeri er enda ikke blitt klassifisert i EU taksonomien, og Norske myndigheter bør bruke denne rapporten til å aktivt påvirke prosessen i EU når det skal fastsettes kriteriesett for fiskerinæringen.


Teige rederi i Fosnavåg

Dette rederiet er allerede i førersetet når det gjelder det grønne skiftet. Et eksempel som bekrefter det er “Sunny Lady”, en kombinert snurper og tråler på 86,5 meter som ble levert fra verft til rederi seint i 2022. Fiskebåten kan gå på både LNG, diesel og batteri og bidrar til betydelige utslippsreduksjoner sammenlignet med andre fiskefartøy som har mer tradisjonelle fremdriftssystem.

«Vårt mål er å drive bærekraftig høsting av fisk og redusere vårt klimaavtrykk i tiden fremover. Dette må naturlig nok skje innenfor rammene av den teknologiske utviklingen og samtidig være økonomisk forsvarlig, sier reder Sigurd Teige.

«Om vi skal lykkes med å motivere flåten til å investere i løsninger som gir mindre utslipp er det helt nødvendig med et avgifts- og skattesystem som gir økonomiske fordeler. Vi ønsker å drive med en grønnere profil, men ser det som naturlig at dette også gir oss en konkurransefordel», understreker han.

Til pilotrapporten

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.