Omstillingsfinansering for fiskeriflåten

Fiskerinæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer med en eksportverdi av villfisk på 31,5 milliarder kroner i 2020. Det er i dag ca. 5 600 fiskefartøy i Norge og næringen sysselsetter ca. 11 000 fiskere.

Ifølge SSB utgjør klimagassutslipp fra fiskeri omtrent 2% av de samlede norske klimagassutslippene.

For at Norges overordnede mål for reduksjon av klimagassutslipp mot 2030 skal nås, er det viktig at også utslipp fra fiskefartøy reduseres. Finansnæringen spiller en sentral nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Mange banker og andre finans instituasjoner har mål om å oppnå netto null CO2 utslipp i sine porteføljer i 2050. Da er de også avhengige av at låntagerne har samme mål.

Omstillingsfinansiering er enhver form for finansiering hvor finansielle betingelser er knyttet til oppnåelse av uttalte mål som skaper endringer, slik som prosentvis reduksjon av klimagassutslipp.

For å redusere utslipp fra fiskeri gjennom flåtefornyelse kan omstillingsfinansering få en avgjørende rolle. Omstillingsfinansering kan øke lønnsomheten av lav- og nullutslippsløsninger gjennom fordelaktige lånebetingelser, og dermed akselerere det grønne skiftet i fiskenæringen.

Utgangspunktet for denne piloten er å se på fiskeflåtens bidrag til å redusere klima- og miljøutslipp og hvordan finanssektoren kan påvirke selskapene i en grønnere retning. Det har allerede blitt utarbeidet et rammeverk for omstillingsfinansiering for shipping hvor den generelle oppbyggingen er nær beslektet av det som skal gjøres i denne piloten, som altså har fokus på dette ene skipssegmentet – fiskebåt.

 

Pilotprosjektets mål:

  • Endelig målsetting: Levere fordelaktige lån til grønne omstillingsprosjekter i den norske fiskeriflåten.
  • Mål for pilotstudien: Definere kriterier som må oppnås for å kvalifisere til omstillingsfinansiering.

For å oppnå dette, jobbes det med følgende arbeidspakker:

  • Kartlegge fiskeflåtens rolle i den grønne omstillingen
  • Kartlegge etablerte regelverk, rammeverk og retningslinjer for grønn /omstillingsfinansiering
  • Fastsette klare KPI’er
  • Fastsette SPT (Sustainability Performance Targets) /terskelverdier  for fiskeflåten
  • EU Taksonomien

 

Status:

Piloten hadde oppstartsmøte 30. august og det jobbes nå med arbeidspakkene.

Status september 2022: Pilotstudien er i en veldig tidlig fase. Arbeidspakkene er gjennomgått, og de ulike deltakerne har meldt seg på der de kan/ønsker å bidra.

I statusmøte 17. oktober har arbeidsgruppene presentert status og første resultater fra arbeidet

Målsettingen for pilotstudien – å definere kriterier som må oppnås for å kvalifisere til omstillingsfinansiering – er å få dette på plass i løpet av 6 mnd.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP