Omstillingsfinansering for den norske havgående fiskeflåten

Fiskerinæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer med en eksportverdi av villfisk på 31,5 milliarder kroner i 2020. Det er i dag ca. 5 600 fiskefartøy i Norge og næringen sysselsetter ca. 11 000 fiskere. Ifølge SSB utgjør klimagassutslipp fra fiskeri omtrent 2% av de samlede norske klimagassutslippene. For at Norges overordnede mål for reduksjon av klimagassutslipp mot 2030 skal nås, er det viktig at også utslipp fra fiskefartøy reduseres. Finansnæringen spiller en sentral nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Mange banker og andre finans instituasjoner har mål om å oppnå netto null CO2 utslipp i sine porteføljer i 2050. Da er de også avhengige av at låntagerne har samme mål.

Omstillingsfinansiering er enhver form for finansiering hvor finansielle betingelser er knyttet til oppnåelse av uttalte mål som skaper endringer, slik som prosentvis reduksjon av klimagassutslipp. For å redusere utslipp fra fiskeri gjennom flåtefornyelse kan omstillingsfinansering få en avgjørende rolle. Omstillingsfinansering kan øke lønnsomheten av lav- og nullutslippsløsninger gjennom fordelaktige lånebetingelser, og dermed akselerere det grønne skiftet i fiskenæringen.

Utgangspunktet for denne piloten er å se på fiskeflåtens bidrag til å redusere klima- og miljøutslipp og hvordan finanssektoren kan påvirke selskapene i en grønnere retning. Det har allerede blitt utarbeidet et rammeverk for omstillingsfinansiering for shipping hvor den generelle oppbyggingen er nær beslektet av det som skal gjøres i denne piloten, som altså har fokus på dette ene skipssegmentet – fiskebåt.

Pilotprosjektets mål

 • Endelig målsetting: Levere fordelaktige lån til grønne omstillingsprosjekter i den norske fiskeriflåten.
 • Mål for pilotstudien: Definere kriterier som må oppnås for å kvalifisere til omstillingsfinansiering.

For å oppnå dette, jobbes det med følgende arbeidspakker:

 • Kartlegge fiskeflåtens rolle i den grønne omstillingen
 • Kartlegge etablerte regelverk, rammeverk og retningslinjer for grønn /omstillingsfinansiering
 • Fastsette klare KPI’er
 • Fastsette SPT (Sustainability Performance Targets) /terskelverdier  for fiskeflåten
 • EU Taksonomien

Status

Piloten hadde oppstartsmøte 30. august 2022. Det er et viktig pre for denne piloten at alle de store bankaktørene for finansiering av fiskefartøyer er deltakere i piloten. For bankene er det et mål å kunne tilby lån ut fra de samme vilkårene. 

Piloten har kartlagt fiskeflåtens rolle i den grønne omstillingen, samt etablerte regelverk, rammeverk og retningslinjer for grønn omstillingsfinansiering. Piloten anbefaler EEOI (energy efficiency operational indicator) som en målbar KPI. I praksis betyr dette å måle klimagassutslipp per antall kilo fanget fisk og distanse seilt. 

Omstillingslån tilrettelagt for fiskeflåten skal: 

 • Stimulere til omstilling og reduserte utslipp 
 • Knyttes til konkrete bærekraftsmål 
 • Reguleres mot målbare KPI’er 

Det er viktig at klimapolitikken henger sammen med fiskeripolitikken, og man må ta hensyn til en rekke faktorer som differensierer fiskeri fra shipping. 

Piloten ble avsluttet i september 2023.  Oppsummering og resultater blir snart presentert på et miniseminar. Dato og ytteligere informasjon vil være tilgjengelig her.

Pilotens rapport er tilgjengelig her.

Til pilot rapporten

 

Pilotens resultater er omtalt i en rekke medier – bl.a Teknisk Ukeblad og Fiskeribladet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.