Omstillingsfinansering for den norske havgående fiskeflåten

Fiskerinæringen er en av Norges viktigste eksportnæringer med en eksportverdi av villfisk på 31,5 milliarder kroner i 2020. Det er i dag ca. 5 600 fiskefartøy i Norge og næringen sysselsetter ca. 11 000 fiskere. Ifølge SSB utgjør klimagassutslipp fra fiskeri omtrent 2% av de samlede norske klimagassutslippene.

For at Norges overordnede mål for reduksjon av klimagassutslipp mot 2030 skal nås, er det viktig at også utslipp fra fiskefartøy reduseres. Finansnæringen spiller en sentral nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Mange banker og andre finans instituasjoner har mål om å oppnå netto null CO2 utslipp i sine porteføljer i 2050. Da er de også avhengige av at låntagerne har samme mål.

Omstillingsfinansiering er enhver form for finansiering hvor finansielle betingelser er knyttet til oppnåelse av uttalte mål som skaper endringer, slik som prosentvis reduksjon av klimagassutslipp. For å redusere utslipp fra fiskeri gjennom flåtefornyelse kan omstillingsfinansering få en avgjørende rolle. Omstillingsfinansering kan øke lønnsomheten av lav- og nullutslippsløsninger gjennom fordelaktige lånebetingelser, og dermed akselerere det grønne skiftet i fiskenæringen.

Utgangspunktet for denne piloten er å se på fiskeflåtens bidrag til å redusere klima- og miljøutslipp og hvordan finanssektoren kan påvirke selskapene i en grønnere retning. Det har allerede blitt utarbeidet et rammeverk for omstillingsfinansiering for shipping hvor den generelle oppbyggingen er nær beslektet av det som skal gjøres i denne piloten, som altså har fokus på dette ene skipssegmentet – fiskebåt.

Pilotprosjektets mål

 • Endelig målsetting: Levere fordelaktige lån til grønne omstillingsprosjekter i den norske fiskeriflåten.
 • Mål for pilotstudien: Definere kriterier som må oppnås for å kvalifisere til omstillingsfinansiering.

For å oppnå dette, jobbes det med følgende arbeidspakker:

 • Kartlegge fiskeflåtens rolle i den grønne omstillingen
 • Kartlegge etablerte regelverk, rammeverk og retningslinjer for grønn /omstillingsfinansiering
 • Fastsette klare KPI’er
 • Fastsette SPT (Sustainability Performance Targets) /terskelverdier  for fiskeflåten
 • EU Taksonomien

Status

Piloten hadde oppstartsmøte 30. august 2022. Det er en viktig forutsetning for denne piloten at alle de store bankaktørene for finansiering av fiskefartøyer er deltakere i piloten. For bankene er det et mål å kunne tilby lån ut fra de samme vilkårene. 

September 2022

Pilotstudien er i en veldig tidlig fase. Arbeidspakkene har blitt gjennomgått, og de ulike deltakende partnerne har registrert hvor de kan bidra.

Desember 2022

Alle arbeidspakkene i pilotprosjektet er under arbeid.

Januar 2023

Noen av arbeidspakkene er fullført. Resultatene fra pilotstudien vil bli presentert – etter at arbeidet er fullført.

April 2023

Piloten har kartlagt fiskeflåtens rolle i den grønne omstillingen, samt etablert regelverk, rammeverk og retningslinjer for finansiering knyttet til grønn omstilling. Piloten anbefaler EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) som en målbar KPI. I praksis betyr dette å måle klimagassutslipp per kilogram fisk fanget og distanse seilt.

Omstillingslån bør:

 • Stimulere omstrukturering og reduserte utslipp
 • Være knyttet til spesifikke bærekraftsmål
 • Reguleres mot målbare KPI-er

Det er viktig at klimapolitikken er knyttet til fiskeripolitikken, og en rekke faktorer som skiller fiskeri fra shipping må tas hensyn til.

Juni 2023

Arbeider med å ferdigstille rapporten for pilotprosjektet.

September 2023

Piloten ble avsluttet.

Piloten har kartlagt fiskeflåtens rolle i den grønne omstillingen, samt etablerte regelverk, rammeverk og retningslinjer for grønn omstillingsfinansiering. Piloten anbefaler EEOI (energy efficiency operational indicator) som en målbar KPI. I praksis betyr dette å måle klimagassutslipp per antall kilo fanget fisk og distanse seilt. 

Oppsummering og resultater ble presentert på en åpen GSP Miniseminar 31. oktober.

Les pilotrapporten her Opptak av miniseminaret

 

Pilotens resultater er omtalt i en rekke medier – bl.a Teknisk Ukeblad og Fiskeribladet.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.