Illustrasjon av biogass produksjon og anvendelse. Illustrasjon Veas / Hey-Ho Let’s Go.

Biogass – klimanøytral transportnæring

Klimapositiv biogass har dobbel klimanytte fordi det hindrer utslipp av metan og erstatter fossilt drivstoff. Bruker man biogass fremstilt fra spesifikke kilder, for eksempel produsert av gjødsel fra landbruk, restavfall fra matproduksjon og organisk avfall fra husholdninger, «sparer man miljøet to ganger». Restproduktet (bioresten) kan også benyttes som næringsrik gjødsel og kan således brukes som erstatning for kunstgjødsel. Det gir en sirkeløkonomisk effekt, som forsterker klimanytten.

Likevel har biogass i liten grad fått den nødvendige oppmerksomheten i offentlige anbud, støtteordninger og i klimadebatten. Noe av årsaken til dette, er nettopp at den største klimaeffekten er indirekte.

Ifølge EUs fornybardirektiv kan en miks av biogass og LNG være klimanøytralt. I henhold til det samme direktivet kan biogass alene i beste fall gi en positiv klimaeffekt opp mot 250 %. Siden fornybardirektivet ikke er oppdatert i norsk lovverk, blir klimanytten av biogass undervurdert. For kommersielle aktører innebærer dette en diskriminering i forhold til andre energibærere; deriblant elektrisitet og hydrogen. Denne diskrimineringen kan i ytterste konsekvens parkere klimapositiv biogass som et effektivt miljøtiltak. Det vil igjen være med på å bremse farten i arbeidet med å gjøre transportsektoren mer klimavennlig.

Biogass er ikke en overgangsløsning, men et lavthengende tiltak klart til bruk. Vi har teknologien, vi har tilgjengelig råstoff og vi har eksisterende anvendelsesområder.

Pilotprosjektets mål

Pilotens utgangspunkt er en uklarhet hos norske myndigheter om hvorvidt biogass, i tillegg til elektrisitet og hydrogen, er et nøkkel-drivstoff for en klimanøytral transportnæring. Pilotens mål er å fjerne denne systembarrieren ved motivere markedet og forbedre logistikk og infrastruktur.

Status

Piloten ble igangsatt i september 2019. Høsten 2020 ble pilotens arbeid presentert gjennom denne rapporten. Formålet med rapporten var å belyse miljøgevinster ved bruk av biogass som drivstoff i norsk nærskipsfart, og å peke på grep som kan bli tatt for å realisere dette.

Rapporten anbefaler en rekke tiltak som kan bli tatt for å innføre og løfte biogass som et miljøvennlig drivstoffalternativ for skipsfart i Norge. Iverksettelse av en egen biogass-pilot innen fergefarten, kan eksempelvis bidra til å utvikle ny næring for produksjon og distribusjon av biogass, og målrettede insentiv ordninger vil kunne skape økt produksjon av biogass i Norge.

Piloten overordnede mål var å få realisert biogass som drivstoff for nærskipsflåten i Norge.

Våren 2022 ble pilotens sluttrapport ferdigstilt med følgende anbefaling:

En rekke tiltak kan bli tatt for å innføre og løfte biogass som et miljøvennlig drifstoffalternativ for skipsfart i Norge. Iverksettelse av en egen biogass-pilot innen fergefarten, eksempelvis, kan bidra til å utvikle ny næring for produksjon og distribusjon av biogass («market pull»). Videre kan ulike insentivordninger løfte produsjon av biogass i Norge.

Les mer

Les pilotrapporten her

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.