Elektrifisering av ferger i Hellas

Norge har de siste årene opplevd en ferjerevolusjon, drevet av politiske ambisjoner, offentlige innkjøperes handlekraft og rederiers og leverandørers innovasjonsevne og omstillingsvilje. Dette har resultert i elektrifisering av store deler av ferjeflåten. Elektrifisering av ferjer er nå en relativt lavthengende frukt i skipsfartens grønne skifte, og verden ser til Norge når det gjelder bruk av maritime batterisystemer.

Norsk maritim industri er i førersetet innen produksjon av maritime batterier, systemintegrasjon om bord på skip, ladeinfrastruktur på land og tilhørende systemer. Når andre land skal gjennom den samme omstillingen, har Norge derfor en stor mulighet til å eksportere både kompetanse og teknologi. Dette er grunnen til at Corvus Energy har startet denne piloten som vil søke å bruke erfaringene fra GSP til å fremme miljøvennlig norsk teknologi utover Norges grenser. Corvus Energy er en markedsledende leverandør av maritime batterisystemer og har opplevd en stor vekst de siste årene. De anser at markedspotensialet fremover er enormt, med en mangedobling frem mot 2030.  

Hellas er verdens tredje største skipsfartsnasjon og har en mengde ferjesamband og strukturer som i noen grad kan sammenlignes med Norge. Per i dag er flåten preget av eldre materiell med behov for utskifting. Landet har store ambisjoner om utslippskutt også til sjøs, og det er derfor naturlig å se til fornying og elektrifisering av ferjeflåten i landet. 

Pilotprosjektets mål 

Piloten har to mål:  

 1. Langsiktig mål:
  • Beholde Norges ledende posisjon i det internasjonale markedet for maritime batterisystemer og elektrifisering
  • Bidra til redusert energiforbruk og reduserte utslipp også internasjonalt
 2. Kortsiktig mål:
  • Realisere en batteriferge i Hellas, med potensiale for oppskalering. Både norske og gresk maritim næring skal ha nytte av prosjektet. 

Målene skal nås gjennom følgende hovedaktiviteter: 

 • Samle nøkkelaktører i piloten
 • Innhente informasjon om gresk ferjemarked
 • Etablere samarbeid med greske aktører, offentlige og private
 • Etablere veikart for realisering i Hellas
 • Etablere veikart for realisering globalt

Status 

Pilotprosjektet startet i januar 2022. 

Mars 2022

Piloten har inkludert DNV Hellas i pilotarbeidet, samt Norges ambassadør til Hellas. Nåværende hovedfokus er å kartlegge fergesektoren i Hellas, samt pengestrømmene innen sektoren. Pilotstudien vil ventelig avsluttes innen utgangen av 2022.

Januar 2023

Arbeidspakkene er delt inn i en politisk og en teknisk retning. Det politiske sporet baserer seg på et samarbeid mellom myndighetene i Norge og Hellas, mens det tekniske sporet ser på mulige piloter til 3-4 konkrete elektriske ferger i Hellas. Myndighetene i Hellas har, så langt, ikke en etablert plan for å komme i gang med elektrifisering. Ambassaden i Aten og Univeristy of Aegean i Athen har igangsatt en barrierestudie sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, USN.

April 2023

Pilotens tidlige faser har vært krevende. Fremdrift krever at man er fysisk til stede i Hellas. DNV som har tilstedeværelse der, samt den Norske ambassaden har bistått. Etterspørsel etter elektrifisering av fergetrafikken i Hellas og dermed eksportmuligheter og teknologioverføringer fra Norge er betydelig, men de politiske utfordringene er store. Økonomiske støtteordninger og insentiver er også begrensende.

Det er ikke det tekniske som et utfordrende, men man møter på en rekke politisk relatert barrierer som man prøver å håndtere.

Januar 2024

Hellas som marked viser seg å være annerledes enn Norge. Selv med et stort ønske om å bygge, mangler det myndighetskrav, forutsigbarhet og tilrettelegging for elektrifisering. Så langt har delegasjon fra Hellas, som inkluderer representanter fra næringslivet, organisasjoner og embetsverk, besøkt Norge. Dette besøket ble arrangert av den norske Ambassaden, med diverse bedrifts- og offentlige besøk i Norge. Piloten går nå inn i en politisk og organisatorisk modningsfase uten bruk av GSP ressurser.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.