Elektrifisering av ferger i Hellas

Norge har de siste årene opplevd en ferjerevolusjon, drevet av politiske ambisjoner, offentlige innkjøperes handlekraft og rederiers og leverandørers innovasjonsevne og omstillingsvilje. Dette har resultert i elektrifisering av store deler av ferjeflåten.

Elektrifisering av ferjer er nå en relativt lavthengende frukt i skipsfartens grønne skifte, og verden ser til Norge når det gjelder bruk av maritime batterisystemer.

Norsk maritim industri er i førersetet innen produksjon av maritime batterier, systemintegrasjon om bord på skip, ladeinfrastruktur på land og tilhørende systemer. Når andre land skal gjennom den samme omstillingen, har Norge derfor en stor mulighet til å eksportere både kompetanse og teknologi. 

Dette er grunnen til at Corvus Energy har startet denne piloten som vil søke å bruke erfaringene fra GSP til å fremme miljøvennlig norsk teknologi utover Norges grenser. Corvus Energy er en markedsledende leverandør av maritime batterisystemer og har opplevd en stor vekst de siste årene. De anser at markedspotensialet fremover er enormt, med en mangedobling frem mot 2030.  

Hellas er verdens tredje største skipsfartsnasjon og har en mengde ferjesamband og strukturer som i noen grad kan sammenlignes med Norge. Per i dag er flåten preget av eldre materiell med behov for utskifting. Landet har store ambisjoner om utslippskutt også til sjøs, og det er derfor naturlig å se til fornying og elektrifisering av ferjeflåten i landet. 

 

Pilotprosjektets mål: 

Piloten har to mål:  

 • Langsiktig mål:
  • Beholde Norges ledende posisjon i det internasjonale markedet for maritime batterisystemer og elektrifisering
  • Bidra til redusert energiforbruk og reduserte utslipp også internasjonalt
 • Kortsiktig mål:
  • Realisere en batteriferje i Hellas, med potensiale for oppskalering. Både norske og gresk maritim næring skal ha nytte av prosjektet. 

Målene skal nås gjennom følgende hovedaktiviteter: 

 • Samle nøkkelaktører i piloten
 • Innhente informasjon om gresk ferjemarked
 • Etablere samarbeid med greske aktører, offentlige og private
 • Etablere veikart for realisering i Hellas
 • Etablere veikart for realisering globalt

Status: 

Pilotprosjektet startet i januar 2022. 

Status mars 2022: Piloten har inkludert DNV Hellas i pilotarbeidet, samt Norges ambassadør til Hellas. Nåværende hovedfokus er å kartlegge fergesektoren i Hellas, samt pengestrømmene innen sektoren. Pilotstudien vil ventelig avsluttes innen utgangen av 2022.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP