Transport av masser for store byggeprosjekter medfører betydelige utslipp av klimagasser.

Grønn sjø- og landtransport av masser i store offentlige prosjekter

Det offentlige står for rundt 40% av omsetningen i bygg- og anleggsektoren, og har med det stor innflytelse på anskaffelsene som gjøres i denne bransjen.

En viktig del av disse anskaffelsene er knyttet til transport av byggeråstoff, tilslag og produkter som sement og asfalt. I tillegg representerer overskuddsmasser fra prosjektene et enormt transportbehov.

Gjennom store byggeprosjekter og infrastrukturbygging forvalter det offentlige en stor andel av massetransporten i norsk bygg- og anleggsektor, og er derfor en stor direkte og indirekte innkjøper av transporttjenester.

«Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren» peker på at økt bruk av sjøtransport kan gi en betydelig reduksjon av klimagassutslipp og annen negativ miljøpåvirkning knyttet til transport for bygg- og anleggssektoren.

Erfaring viser at det er utfordringer med å utforme tildelingskriterier og krav for klima/miljø slik at innkjøpskravene ivaretas nedover i verdikjedene og i kontraktslagene til valgte transportløsninger.

Pilotens mål og innhold

Målsetningen til piloten er at kriterier og krav med hensyn til miljøet vektlegges i store offentlige prosjekter, og i så stor grad som mulig.

Den er også at sjø- og landtransport alene, eller kombinert med resirkuleringsløsninger, benyttes der det er mulig, og videre at kriteriene og kravene er gjennomgående i alle konktraktsnivåer fra hovedentrepenør til underleverandør.

Pilotens arbeider vil ta utgangspunkt i eksempelprosjekter fra virkeligheten med mål om å fremarbeide konkrete forslag til kontraktsstrategier/-formuleringer som kan bidra til å realisere eventuelle klima- og miljøgevinster som fremkommer ved bruk av (grønn) sjøtransport og miljøterminaler for omlasting og gjenbruk av masser

Studien skal bl.a. se nærmere på hvordan prosessen skjer i dag med tanke på tildelingskriterier, og ikke minst utfordringer og barrierer for bedre forvaltning av masser mht. energibruk og utslipp av klimagasser. Videre vil piloten:

  • Estimere effekten av å bruke grønn sjøtransport, også som en del av et transportsystem basert på både sjø og vei.
  • Vurdere i hvilken grad grønn sjøtransport også kan være utløsende for raskere innføring av elektriske lastebiler i samme transportkjede.
  • Sette fokus på hvilken rolle miljøterminaler for omlasting og resirkulerings-løsninger av overskuddsmasser kan kombineres med innfasing av grønn sjøtransport og elektriske lastebiler.

Status

Pilotstudien og dens deltakere startet sitt arbeide i januar 2024.

VIMAS Skanska sin skisse for framtidig terminal i Oslo Havn.

Multimodal transport med mål om å oppnå best mulig samlet utslippsreduksjon. Illustrasjon: Naval Dynamics.

Elektrisk lastebil. Foto: Grønt Landtransportprogram.

April 2024

Arbeidspakke 1 (Kartlegging av dagens situasjon) er ferdigstilt og arbeidspakke 2 (Tildelingskriterier(Miljøkriterier)) vil snart starte opp.

Under partnermøtet som ble holdt i mars 2024, ble det fastslått at Skanska ikke har noen intensjoner om å bli reder. Men det er behov for ny teknologi, og GPS sitt program fanger oppmerksomhet. I konteksten av anlegg som støver og støyer, gir GSP politikere anledning til å snakke om dette temaet på en annen og mer positiv måte.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.