Statens Vegvesen

Grønn sjøtransport i offentlige anskaffelser

Offentlige byggherrer, som Statens Vegvesen (SVV), er direkte og indirekte store innkjøpere av transporttjenester for frakt av masser, byggeråstoff og asfalt. Det er et stort potensiale for å redusere utslipp fra denne transporten. Dette kan oppnås både ved overføring av gods fra vei til sjø, og ved å redusere utslippene fra transporten som allerede går på sjø – gjøre også denne grønnere.

Økt fokus og krav til grønnere transport vil legge til rette for innovasjon og fremskritt hos entreprenører og leverandører for derved å kunne tilby transporttjenester med lavere utslipp. Det vil også medføre positive næringseffekter, som:

Økt etterspørsel etter nyere og grønnere tonnasje, som igjen vil bidra til nødvendig flåtefornyelse og utfasing av eldre, forurensende skip.

Økt fokus og krav til grønnere transport vil ventelig i tillegg legge til rette for mer transport på sjø og mindre transport med lastebil på vei.

I sum vil slikt fokus og slike krav åpne for raskere omstilling til mer miljøvennlig frakt av masser, byggeråstoff og asfalt – ikke bare for offentlige byggherrer, men som en ringvirkning også for andre.

Statens Vegvesen har allerede tatt i bruk et klimarammeverk i sine asfaltkontrakter. Her blir tilbyderne belønnet med en tildelingssum per kg CO2 spart – sammenliknet med snittet av tilbudene.

Det er likevel behov for mer målrettede tiltak, ytterligere fokus på reduserte utslipp dersom kontraktene faktisk skal bidra til grønnere sjøtransport.

Pilotprosjektets mål

Målet med piloten er å videreutvikle SVV sitt eksisterende klimarammeverk for asfaltkontrakter, hvor redusert CO2 belønnes med en tildelingssum, for derigjennom å stimulere til økt bruk av grønn transport og reduserte CO2-utslipp. Det er også et mål at det samme klimarammeverket kan benyttes også for andre varer.

Prosjektet gjennomføres i «skyggemodus» under en asfaltkontrakt utlyst av Statens Vegvesen i inneværende kontraktsperiode, og bruker de spesifikke volumene og distansene som utgangspunkt.

Ved å basere seg på en reell case kan man raskt teste hvordan justering av konkurransegrunnlaget (tildelingskriterier og vekting av CO2) kan insentivere til økt bruk av grønnere sjøtransport.

Øvrige deltakere

Veidekke, EBA (Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg med representanter fra andre entreprenører), KLD, DNV.

Status

Status desember 2021: Vekting av CO2 er lagt inn i kontraktsmal, testing og forbedring av dette pågår. Utvikling av «Veikart for Maritim Transport innen Bygg og Anlegg» er påbegynt.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP