Statens Vegvesen

Grønn sjøtransport i offentlige anskaffelser

Offentlige byggherrer, som Statens Vegvesen (SVV), er direkte og indirekte store innkjøpere av transporttjenester for frakt av masser, byggeråstoff og asfalt. Det er et stort potensiale for å redusere utslipp fra denne transporten. Dette kan oppnås både ved overføring av gods fra vei til sjø, og ved å redusere utslippene fra transporten som allerede går på sjø – gjøre også denne grønnere.

Økt fokus og krav til grønnere transport vil legge til rette for innovasjon og fremskritt hos entreprenører og leverandører for derved å kunne tilby transporttjenester med lavere utslipp. Det vil også medføre positive næringseffekter, som:

  • Økt etterspørsel etter nyere og grønnere tonnasje, som igjen vil bidra til nødvendig flåtefornyelse og utfasing av eldre, forurensende skip
  • Økt fokus og krav til grønnere transport vil ventelig i tillegg legge til rette for mer transport på sjø og mindre transport med lastebil på vei

I sum vil slikt fokus og slike krav åpne for raskere omstilling til mer miljøvennlig frakt av masser, byggeråstoff og asfalt – ikke bare for offentlige byggherrer, men som en ringvirkning også for andre.

Statens Vegvesen har allerede tatt i bruk et klimarammeverk i sine asfaltkontrakter. Her blir tilbyderne belønnet med en tildelingssum per kg CO2 spart – sammenliknet med snittet av tilbudene. Det er likevel behov for mer målrettede tiltak, ytterligere fokus på reduserte utslipp dersom kontraktene faktisk skal bidra til grønnere sjøtransport.

Pilotprosjektets mål

Målet med piloten er å videreutvikle SVV sitt eksisterende klimarammeverk for asfaltkontrakter. Som ett konkret eksempel skal redusert utslipp av CO2 belønnes med en tildelingssum. Ved å anvende et slikt virkemiddel vil en stimulere til økt bruk av grønn transport og dermed kunne oppnå det overordnede målet om reduserte CO2-utslipp. Det er også et mål at det samme klimarammeverket kan benyttes for andre varer i hele bygg- og anleggssektoren.

Prosjektet skal utvikle et veikart som skal danne retning for en reduksjon av klimafotavtrykket knyttet til sjøtransport for bygg- og anleggssektoren. Basert på erfaringer og analyser, skal veikartet anbefale grep for at sektoren skal oppnå en reduksjon av klimagassutslipp.

Øvrige deltakere i piloten er: Veidekke, EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg med representanter fra andre entreprenører), Klima- og miljødepartementet, DNV.

Status

Vekting av CO2 er lagt inn i SVVs kontraktsmal for transport av asfalt. Testing og forbedring av dette pågår. Utvikling av «Veikart for Maritim Transport innen Bygg og Anlegg» er påbegynt.

Utkast til dette veikartet ble klart våren 2022. Det ble deretter jobbet videre med forankring hos Statens Vegvesen og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Veikartet ble godkjent av veidirektørens ledergruppe og signert av veidirektøren selv.

Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren ble ferdigstilt desember 2022. På veien frem til et endelig resultat gjennomgikk kartet en rekke høringer. Både internt i Statens Vegvesen og åpen ekstern høring. Den eksterne høringen inkluderte kommuner og fylkeskommuner, offentlig og privat næringsliv, departementer og rederiforeninger. Detaljert liste over de som stillte seg bak dette veikartet er presentert på rapportens side 5:

Les pilotrapporten her

Det endelige veikartet ble overrakt til Klima og miljødepartementet ved politisk rådgiver Maria Varteressian 9. januar 2023.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.