LOHC

Infrastruktur for flytende organisk hydrogenbærer (LOHC)

Hydrogen blir trukket frem som en viktig del av løsningen på fremtidens energiutfordringer. Dette gjelder ikke minst for transport generelt og shipping spesielt. Grønt hydrogen produsert av fornybar elektrisk kraft kan bidra til å redusere utslipp fra skipsfarten – både for nærskipsfart, men også for deep-sea-shipping.

De mest kjente lagringsformene for hydrogen som er tenkt brukt som drivstoff til skip er komprimert og flytende hydrogen. I denne piloten utforsker vi bruk og produksjon av en tredje lagringsform for hydrogen til bruk som drivstoff i skip: flytende organisk hydrogenbærer (liquid organic hydrogen carrier – LOHC).

LOHC til skip – hydrogenolje – består av en organisk olje som berikes med hydrogen (LOHC+). Dette gjennomføres i eget anlegg på land. Denne hydrogenolje oppfører seg omtrent som diesel, både når det gjelder lagring, transport og håndtering, og har omtrent samme risikomomenter med tanke på brann og giftighet som vanlig diesel. LOHC+ kan også bunkres på samme måte som diesel til skip.

Om bord på skipet frigjøres så hydrogenet fra den berikede hydrogenoljen (LOHC+), hydrogenet brukes så i en brenselcelle eller forbrenningsmotor, mens den utarmede hydrogenoljen (LOHC-) tas vare på i en annen tank om bord. Ved neste bunkring av LOHC+ vil da også LOHC- (utarmet hydrogenolje) bli losset fra skipet. Dernest vil denne oljen igjen bli beriket med hydrogen i produksjonsanlegget på land og anvendt for en senere bunkring.

Hydrogenolje – LOHC – har to store fordeler sammenlignet med komprimert og flytende hydrogen:

  1. Hydrogenet lagres i olje, LOHC, og det er dermed vesentlig mindre mengder fritt hydrogen om bord i skipet, noe som reduserer risikoen
  2. Hydrogenoljen kan transporteres i vanlige tanker, omtrent som diesel i dag, og har derfor vesentlig lavere transportkostnader enn komprimert hydrogen og flytende hydrogen

Alle de ulike, alternative energibærerne for skip har fordeler og ulemper, også innenfor forskjellige størrelser på skip. Det er nødvendig å utforske hvordan hver av dem best kan brukes i et energisystem fra fornybar energi, transportert til skipene, gjennom skipets energisystem og frem til propellen. LOHC har potensial til å bli en viktig energibærer i fremtidens skip.

Pilotprosjektets mål

Piloten skal presentere et konsept og business case for et anlegg for produksjon av hydrogen som skal kunne levere hydrogenolje (LOHC) til skip i norske farvann. Konseptet skal kunne danne grunnlag for en prosjekteringsfase. Det skal videre tilrettelegge for å kunne søke finansiering og støtte til realisering av et anlegg for hydrogenolje (LOHC).

Den endelig implementering av piloten er en industriløsning for hydrogenproduksjon, distribusjon og bunkring som testes og skaleres i Norge og som kan selges i utlandet. Et overordnet mål er derfor både å redusere CO2 utslipp og å utvikle norsk industri.

Status

Hovedfunn fra piloten er knyttet til tre ulike produksjonsanlegg som kan forsyne 3, 18 og 180 middels store skip. LOHC viser seg å ha lavere transportkostnader og bedre sikkerhetsegenskaper enn mange andre hydrogenbærere. Dette fordi LOHC i sin form er lik diesel og oppfører seg på tilsvarende måte.

Risikoen ved bruk av LOHC om bord i skip er også langt lavere, eksempelvis når det gjelder eksplosjonsfare enn den vil være ved bruk av komprimert og flytende hydrogen. Men det koster. Om lag 2.000 NOK per tonn viser beregninger i piloten. Dette først og fremst fordi mengden energi – og også her fornybar, grønn, elektrisitet – som går med til produksjon av LOHC blir høy. Et produksjonsanlegg for å operere tre middels store skip (laveste antall skip i scenarioene vurdert i piloten) vil kreve et årlig energibehov på 177 GWh og en investering på ca. 700 millioner kroner. Gevinsten er en utslippsreduksjon på 25.000 tonn CO2 i året. Tallene er fra et konkret, tenkt anlegg. I Florø.

Dersom en skal tilrettelegge for LOHC langs hele kysten, i alt 10 bunkringssteder tilrettelagt for til sammen 180 skip (høyeste antall skip i scenarioene vurdert i piloten), er kraftbehovet 10,6 TWh fornybar energi. Dette tilsvarer ca. 8 % av dagens elektrisitetsproduksjon i Norge. Og prisen; 18 mrd. NOK.

Østensjø rederi, som har vært delaktig partner i piloten, har kontrahert ni skip som er tilrettelagt for LOHC-basert fremdrift.

Les mer

  • Piloten er beskrevet i PowerPoint som kan lastes ned her: LOHC beskrivelse
  • Les sluttrapporten:
Les rapporten her

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.