LOHC

Infrastruktur for flytende organisk hydrogenbærer (LOHC)

Hydrogen blir trukket frem som en viktig del av løsningen på fremtidens energiutfordringer. Dette gjelder ikke minst for transport generelt og shipping spesielt. Grønt hydrogen produsert av fornybar elektrisk kraft kan bidra til å redusere utslipp fra skipsfarten – både for nærskipsfart, men også for deep-sea-shipping.

De mest kjente lagringsformene for hydrogen som er tenkt brukt som drivstoff til skip er komprimert og flytende hydrogen. I denne piloten utforsker vi bruk og produksjon av en tredje lagringsform for hydrogen til bruk som drivstoff i skip: flytende organisk hydrogenbærer (liquid organic hydrogen carrier – LOHC).

LOHC til skip – hydrogenolje – består av en organisk olje som berikes med hydrogen (LOHC+). Dette gjennomføres i eget anlegg på land. Denne hydrogenolje oppfører seg omtrent som diesel, både når det gjelder lagring, transport og håndtering, og har omtrent samme risikomomenter med tanke på brann og giftighet som vanlig diesel. LOHC+ kan også bunkres på samme måte som diesel til skip.

Om bord på skipet frigjøres så hydrogenet fra den berikede hydrogenoljen (LOHC+), hydrogenet brukes så i en brenselcelle eller forbrenningsmotor, mens den utarmede hydrogenoljen (LOHC-) tas vare på i en annen tank om bord. Ved neste bunkring av LOHC+ vil da også LOHC- (utarmet hydrogenolje) bli losset fra skipet. Dernest vil denne oljen igjen bli beriket med hydrogen i produksjonsanlegget på land og anvendt for en senere bunkring.

Hydrogenolje – LOHC – har to store fordeler sammenlignet med komprimert og flytende hydrogen:

  • Hydrogenet lagres i olje, LOHC, og det er dermed vesentlig mindre mengder fritt hydrogen om bord i skipet, noe som reduserer risikoen
  • Hydrogenoljen kan transporteres i vanlige tanker, omtrent som diesel i dag, og har derfor vesentlig lavere transportkostnader enn komprimert hydrogen og flytende hydrogen

Alle de ulike, alternative energibærerne for skip har fordeler og ulemper, også innenfor forskjellige størrelser på skip.

Det er nødvendig å utforske hvordan hver av dem best kan brukes i et energisystem fra fornybar energi, transportert til skipene, gjennom skipets energisystem og frem til propellen.

LOHC har potensial til å bli en viktig energibærer i fremtidens skip.

 

Pilotprosjektets mål

Piloten skal presentere et konsept og business case for et anlegg for produksjon av hydrogen som skal kunne levere hydrogenolje (LOHC) til skip i norske farvann. Konseptet skal kunne danne grunnlag for en prosjekteringsfase. Det skal videre tilrettelegge for å kunne søke finansiering og støtte til realisering av et anlegg for hydrogenolje (LOHC).

Den endelig implementering av piloten er en industriløsning for hydrogenproduksjon, distribusjon og bunkring som testes og skaleres i Norge og som kan selges i utlandet. Et overordnet mål er derfor både å redusere CO2 utslipp og å utvikle norsk industri.

Status

Pilotprosjektet ble startet opp i januar 2021.

Les mer

Piloten er beskrevet i PowerPoint som kan lastes ned her: LOHC beskrivelse

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP