Altera

Karbonfangst-systemer på skip

For å nå målene i Parisavtalen og klimaambisjonene til IMO og den norske regjeringen, burde alle muligheter for å redusere utslipp av CO2 grundig vurderes. Også Norges Rederiforbund har satt klare mål. Fangst og lagring av CO2, både på land og på skip, kan spille en avgjørende rolle i å nå målene om reduserte klimagassutslipp. Men kan CO2 fanges og lagres – også om bord på skip?

Mange spørsmål og misoppfatninger knyttet til karbonfangst-systemer på skip eksisterer. Noen er relatert til teknologi-modenhet, til kostnader, til energiforbruk, og ikke minst til plasskrav og mellomlagring av CO2 om bord på skipet. I tillegg kommer problemstillinger og ubesvarte spørsmål for hvordan «fanget» CO2 skal håndteres etter lossing fra skipet. Hvordan skal infrastruktur på land og infrastruktur knyttet til endelig lagring ivaretas? Og overordnet – hvordan ivareta sikkerhet både på skip og på land.

Sett i lys av det økende behovet for å redusere utslipp av drivhusgasser fra skipsfarten, har forskning og utvikling på CCS-systemer (Carbon Capture and Storage) som kan benyttes om bord på skip skutt fart i senere år. For å undersøke nåværende og fremtidig potensial for bruk av karbonfangst-systemer på skip, er en GSP-pilot knyttet til nettopp dette temaet igangsatt.

Pilotprosjektets mål

Å undersøke det teknologiske og økonomiske mulighetsrommet for karbonfangst-systemer på skip.

Den overordnede målsettingen er installasjon av et karbonfangst-system om bord på et av Alteras skip. Systemet skal være skalerbart og kunne anvendes for skip av ulike størrelser som bruker ulike typer gass- eller oljeprodukter for fremdrift.

Status

Piloteieren Altera Infrastructure har gjennom sine seks nybygde E-Shuttle-bøyelastere demonstrert hvordan utslipp av CO2 kan reduseres betydelig. Nå har selskapet satt seg i førersetet for å vurdere hvorvidt og eventuelt hvordan klimagassutslipp kan reduseres med karbonfangst.

Pilotarbeidet, med aktører fra hele den relevante verdikjeden, ble igangsatt vinteren 2021. Arbeidsstrømmer, rollefordeling og assosierte oppgaver er definerte. I løpet av våren ble imidlertid arbeidet satt på vent. Dette ble gjort for å sikre et best mulig resultat av arbeidet, både med bakgrunn i behov for å time arbeidsinnsatsen med forventet tidspunkt for konkretisering av teknologiløsningsforslag og organisatoriske endringer hos teknologileverandørene.

Piloten ble i 2021 satt på vent og så relansert våren 2023.

Juni 2023

Interessen og mulighetene for karbonfangst og midlertidig lagring om bord på skipet selv har fått nytt moment. Dette skyldes bl.a. utviklingen av Alteras Stella Maris prosjekt.

Piloten har gjenoppstartet og vil ha kick-off møte før sommerferien. Equinor, Klima- og miljødepartementet, DNB og Ionada (teknologileverandør på CO2 fangst) og DNV er allerede med som partnere på relanseringer, men piloten tar gledelig imot flere partnere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.