green tree

Omstillingsfinansiering i shipping

Etter over ett ti-år med økende fokus på grønne investeringer, er omstillingsfinansiering nå i sterk vekst. Omstillingsfinansiering er enhver form for finansiering hvor finansielle betingelser er knyttet til oppnåelse av uttalte mål innenfor ESG (Environmental, Social, Governance) – f.eks. en prosentvis reduksjon i CO2-utslipp.

Ulike finansaktører har lenge tilbudt gunstig finansiering i form av bærekraftslinkede lån og obligasjoner til shippingselskaper. Problemet var at det ikke finnes standardkriterier for slike lån. Ulike aktører har over tid valgte ulike løsninger.

I løpet av de siste årene har antallet transaksjoner knyttet til omstilling vokst raskt, både i form av obligasjoner og bedriftslån. Disse transaksjonene følger gjerne generelle retningslinjer, som i praksis innebærer at det kan være en vid tolkning av hvilke miljø- og klimarelaterte tiltak som kvalifiserer som omstillingsfinansiering. Det har med andre ord ikke vært mulig å umiddelbart vurdere hvor ambisiøs omstillingen er med tanke på å redusere negativ påvirkning på klima og miljø.

Pilotprosjektets mål

Vi mener omstillingsfinansiering vil være et virkemiddel for å nå GSPs overordnet visjon om en grønnere skipsfart. Dersom omstillingsfinansiering kan bidra til å oppfylle denne visjonen, er det behov for standardisering av hva omstilling innebærer i form av miljø- og klimarelaterte KPIer.

Det er dette problemet de fire store nordiske finanskonsern nå vil fremme en løsning for: Prosjektets målsetting har derfor vært at långivere skal kunne samles om en standardisering for omstillingsfinansiering som de ulike aktørene innen shipping skal anvende.

Hovedmålene med dette prosjektet er derfor å:

  1. Utvelge KPIer: Velge standard KPIer for omstillingsfinansiering i skipsfart, med tanke på de mest vesentlige miljø- og klimarelaterte aspektene
  2. Definere omstillingsnivå: Definer terskelverdier og/eller intervaller for hver KPI
  3. Utvikle et rammeverk for omstillingsfinansiering: Anvendelsen av KPIer og terskelverdier må settes i et rammeverk for hvordan rederier kan kvalifisere for finansiering. Her vil prosjektet vurdere beste praksis og veiledning fra eksisterende markedsstandarder.

Den overordnede målsettingen er å gjøre det mer attraktivt for shippingbransjen å iverksette omstillingstiltak som skaper positive endringer for klimaet.

Status

Finansnæringen har jobbet sammen og tatt grep for å gjøre det mer attraktivt for shippingbransjen å iverksette omstillingstiltak som faktisk skaper positive endringer for klimaet.  Dette er et viktig steg for at denne bransjen skal kunne nå målene om nullutslipp innen 2050. I piloten er det etablert en felles standard for omstillingsfinansiering innenfor shipping.

Prosjektets målsetting har vært at långivere skal kunne samles om en slik standardisering for omstillingsfinansiering som de ulike aktørene innen shipping skal anvende.

Omstillingsfinansiering innfor det nye rammeverket skal kun gis til prosjekter som er direkte knyttet til mål som er i tråd med Parisavtalen. Det stilles krav til långiver at de skal offentlig rapportere på aggregert utlånsvolum og utslippsreduksjonene lånene gir. Dette er et viktig skifte for både långiver og låntaker, og vil kunne skape mer transparens i markedet.

Det stilles også krav til rederiene. Rederiene må sette seg mål for utslippsreduksjon for hele flåten. Rederiene kan selv finne den mest kostnadseffektive veien for å nå disse, eksempelvis ved å forbedre energieffektiviteten i eksisterende skip, eller å investere i nullutslippsløsninger. Målene som settes defineres etter en referansebane som måler omstilling til nullutslipp i 2050.

Prosjektet har bidratt til å formulere spesifikke retningslinjer for rederier som søker finansieringsprodukter – produkter som opprettholder integritet, ambisjoner og øker forutsigbarhet og standardisering for banker og investorer. Resultatet er dokumentet «Guidelines for transition-linked financing» som bidrar med en rapporteringsmekanisme for långivere for å øke markedstransparensen.

Rammeverket som her er beskrevet er konkret anvendt. Sparebanken Vest bekrefter at de er en aktiv bruker av dette rammeverket; Omstillingsfinansiering for skipsfart.

Sitat fra to av deres kunder:

Peak Group: «Målrettede finansieringsordninger som bærekrafts linket lån er effektive virkemidler som motiverer oss i realiseringen av våre ambisjoner for nullutslipp og en klimanøytral flåte.»

Seven Seas: «Det er positivt at man har fått verktøy som gjør det enklere for kunder og banker å sette gode og ambisiøse mål som igjen gir kundene mulighet til gunstigere finansiering.»

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.