Politisk debatt med GSP

To hurtigbåter bygges om til batteridrift for Bergen-Askøy. I tillegg bygges en ny lavutslipps hurtigbåt for Bergen-Knarvik. Illustrasjon: Fjord 1.

Muligheter for batterielektrisk drift på to hurtigbåtsamband

Fylkeskommunene skal i løpet av de nærmeste årene lyse ut anbud for en rekke hurtigbåtsamband. Regjeringen har ambisjoner om at noen av disse realiseres med nullutslippsløsninger – der det kan være mulig. For mindre energikrevende samband er batterielektrisk drift en slik mulighet. Det er derimot behov for mer kunnskap både om tekniske løsninger og om de samlede kostnader for fartøy og på land.

Pilotprosjektets mål

I denne piloten vil to fylkeskommuner sammen med partnere fra næringen redegjøre for mulighetene for batterielektrisk drift på to spesifikke samband:

  • Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomfører en helhetlig teknisk-økonomisk analyse for sambandet Langevåg – Ålesund.
  • Vestland fylkeskommune vil kartlegge mulige løsninger for ladeinfrastruktur for Askøysambandet, som tidligere er utredet for batteridrift.

Det vil i piloten fokuseres særlig på ladeløsningene og infrastruktur for energioverføring fra land, som ansees som særlig utfordrende for hurtigbåter. Resultatene vil bli brukt for å fastsette ambisjonsnivå i arbeid med konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon når sambandene skal lyses ut på anbud. Fylkeskommunene ønsker også å generalisere funnene til bruk også i andre anbudsutlysninger.

Status

Piloten ble ferdigstilt i august 2020. Resultatene blir nå brukt videre av fylkeskommunene i deres arbeid med anbudsutlysninger for hurtigbåtruter med miljøkrav. Elektrifisering av rutene er en mulig og attraktiv løsning, og det er tydelig at fremføring av strøm til kai og ladeinfrastruktur er den største utfordringen ved elektrifisering av hurtigbåter.

I mars 2022 fattet Vestland fylkeskommune vedtak om at hurtigbåtsambandet Bergen – Askøy skulle trafikkeres av to helelektriske fartøy. Fjord 1 er senere valgt som operatør. Rederiet har så senere (august 2023) gått til anskaffelse av to hurtigbåter som bygges om til nullutslipp med elektrisk fremdrift. Fjord 1 skal også bygge ut ladeanlegg med effekt på 4.000 kW på Askøy.

Driftsoppstart er planlagt i januar 2025.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.