Libas er et ringotfartøy, eid av Liafjord AS, og hjemmehørende på Sotra i Vestland fylke. Libas er det første fiskefartøyet som har tatt i bruk LNG som drivstoff.

Utslippsreduksjon av klimagasser fra fiskebåter

Fiskebåt (Havfiskeflåtens organisasjon) har som mål å redusere klimagassutslippene fra fiskeflåten med minst 40 prosent innen 2030 – målt mot utslipp i 2005. I denne piloten er det gjennomført en teknisk kartlegging av mulige lav- og nullutslippsløsninger for fiskefartøy. En utfordring er at den samlede flåten består av svært ulike fartøytyper i en rekke ulike størrelser og med svært ulikt operasjonsmønster.

Piloten har valgt å dele inn fiskeflåten i fire fartøygrupper:

  • Kystfiske
  • Bunn trål
  • Pelagisk tråling og notfiske
  • Havfiske med autoline

Pilotprosjektets mål

Målene for piloten har vært å vurdere egnethet og miljøeffekt for så vel utvikling av nye fartøy som for teknisk, operasjonell drift av eksisterende flåte:

  • Øke fartøyenes energieffektivitet.
  • Overgang til lav- og nullutslippsteknologier.

Også tiltak av politisk / regulerende karakter har vært en del av pilotens fokus. Eksempelvis:

  • En fiskeriforvaltning som utformes med tanke på å redusere utslipp av klimagasser.
  • Strukturpolitikk som utformes med tanke på å redusere utslipp av klimagasser.

Status

Fiskebåtrederiene har bidratt med operasjonsdata for ulike fartøy. Ladbare hybridløsninger med batteri, LNG og biodrivstoff er blitt vurdert mht egnethet og miljøeffekt for de forskjellige fartøytypene. Piloten slår fast at både batteri/hybridisering og biodiesel er egnet og gir god miljøeffekt for alle de fire fartøytypene – både for nybygg og for eksisterende fartøy hvor ombygging er et alternativ.

Piloten har også analysert mer operasjonelle tiltak – som tiltak for eksempelvis mer omfattende endringer for energistyring ned til mer enkle tiltak som anvendelse av led teknologi – alt for å redusere energiforbruk og dermed miljøpåvirkning. De ulike tiltakene har naturlig nok ulik egnethet og ulik effekt. Tiltakene for hver av de fire fartøygruppene er kartlagt i pilotens sluttrapport.

Piloten ble ferdigstilt seint 2017. Konklusjonene er videreført ved bygging av nye fartøy der hybridteknologi blir tatt i bruk i forskjellig grad. Våren 2021 ble den første LNG-hybriden levert, som er et ringnotfartøy. To andre ringnotfartøy er senere levert. Det blir også jobbet med et prosjekt der hydrogen inngår som en av energibærerne.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.