Celebrity Eclipse

Veikart for bærekraftig cruisetrafikk i norske farvann

Stortinget har vedtatt en ambisjon om at all cruisetrafikk i de norske verdensarvfjordene skal være utslippsfri, så snart teknologien tillater det – og senest i 2026. De aller fleste cruiseskipene som gjester de norske fjordene, seiler/opererer mesteparten av tiden utenfor Norge. IMO har innført krav og målsettinger internasjonalt. Krav er også innført av andre nasjonale og regionale myndigheter.

Cruiseskip som seiler i ulike deler av verden må forholde seg til alle disse kravene og kan ikke kan bygges med tanke på nasjonale eller regionale krav alene. Dette er særlig viktig med hensyn til å kunne redusere de samlede, globale utslipp fra de enkelte skipene.

Pilotprosjektets mål

Formålet med denne piloten er å definere et veikart for miljøvennlig og bærekraftig cruisetrafikk i norske fjorder og havner, med en realistisk tidshorisont. Partnerne i denne piloten har en klar oppfatning: At man oppnår størst reduksjoner fra cruiseskipenes samlede utslipp om man i fellesskap kan finne frem til best mulige tiltak.

Skipstekniske og skipsspesifikke tiltak er viktige, men de må inngå i en større helhet. Landbasert infrastruktur må også adresseres. Denne piloten skal derfor undersøke hvordan cruiserederiene i samarbeid med destinasjoner og myndigheter best kan tilrettelegge og tilpasse sine cruise i norske farvann, med de samlede maritime krav og med skipenes forventede, samlede seilingsmønster.

Pilotens mål om et «veikart for bærekraftig cruisetrafikk i norske farvann» vil innbefatte trinnvise endringer. Strenge reguleringer er et element i dette. Slike vil ventelig føre til endret adferd og stimulere til nytenkning og nyskapning. Samtidig må reguleringene være realistiske. En oppnår ingen klimagevinst dersom reduserte utslipp et sted fører til tilsvarende økte utslipp et annet sted der skipene seiler.

Myndighetenes regionale reguleringer et viktig for å minimere miljøpåvirkningen. Men ikke bare myndigheter – også finans, forsikring, investorer og ikke minste passasjerer er pådrivere for utviklingen.

Cruiserederiene i denne piloten arbeider for å finne praktiske løsninger som vil gi størst mulig CO2 reduksjoner. Også i norske farvann. På den måten vil Norge kunne oppnå større utslippsreduksjoner i det norske klimaregnskapet enn isolerte lokale krav vil medføre – uten at næringen/reiselivet og verdiskapningen i regionen blir skadelidende.

Status

Piloten ble startet opp høsten 2019. Fokus var på eksisterende og fremtidige tekniske muligheter, regulatoriske krav og de aktuelle områdenes attraktivitet for cruisepassasjerer.

Resultat

Pilotstudien har gjennom samarbeid kommet frem til felles resultater som de tre rederiorganisasjonene er enige om. Forslagene fra piloten har også blitt diskutert/konsultert med representanter for ulike cruise destinasjoner i Norge. Et grunnleggende prinsipp har vært et ønske om å skape miljøforbedringer så raskt som mulig. Og samtidig legge til rette for turisme og utvikling på lokalt nivå.

Piloten grupperte tiltak i to hovedkategorier:

 1. Lokale utslipp
 2. Globale utslipp

Redusere lokale utslipp (SOX og NOX):

  1. Etablering av landstrøm fasiliteter, dette ser piloten som det mest effektive tiltaket som sikrer null utslipp mens skipet ligger til havn.
  2. Benytt EPI (Environmental Port Index) for å gi de mer miljøvennlige skipene fordeler.
  3. Etabler samarbeid mellom destinasjon og rederi for å sikre den rette balansen mellom antall gjester og destinasjonens kapasitet.
  4. Etabler samarbeid mellom myndigheter og rederiene for å finne operasjonelle tiltak for reduksjon av utslipp.
  5. Utvide verdensarvfjord reguleringene knyttet til NOX for områder med høy befolkningstetthet, som eksempel reguleringer for: Tier I fra 2023, Tier II fra 2026, Tier III fra 2030.
  6. Etabler pragmatiske reguleringer der man aksepterer et Tier II skip å ankomme om det kan koble seg til landstrøm og/eller at man aksepterer at en motor er Tier III compliant, og at den benyttes ved havne ligge.
  7. For SOX ser man at den internasjonale reguleringen er tilstrekkelig.

Redusere globale utslipp:

 1. Landstrøm vil også på CO2 siden ha et betydelig bidrag til å redusere utslippene, og bør prioriteres.
 2. For å sikre at man allerede på relativt korte horisonter kan bidra til å redusere utslippene anbefaler piloten at man satser på strategier for å blande in karbon nøytrale drivstoff i eksisterende drivstoff. Dette vil kunne bidra til reduksjon av CO2 utslipp både på nasjonalt og globalt nivå
 3. Medlemmene av piloten har langsiktige ambisjoner om karbon nøytral operasjon og nullutslipp. Det er i dag store usikkerheter knyttet til hvilke løsning som materialiserer seg på lang sikt. Med bakgrunn i dette foreslår piloten at man etablerer et tett og nært samarbeid for å dele oppdaterte resultater og kunne identifisere felles barrierer for å kunne tilrettelegge for karbon nøytrale seilinger i fremtiden. Piloten ser på dette som kritisk for å løse denne utfordringen da dette ikke bare krever innsats fra rederiene, men også fra energi leverandører og for infrastruktur på land.
 4. Cruise Norway, Carnival Corporation, MSC Cruises, RCL er nå en del av Biogass Norges Green Platform pre-prosjekt for å tilrettelegge for bruk av Biogass på cruiseskip.

Piloteierne foreslår at videre arbeid for å realisere piloten skjer ved at man viderefører det gode samarbeidet under GSP for å implementere dette veikartet for bærekraftig cruisetrafikk i norske farvann.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.