Star Lygra. Foto: Grieg Star.

Ammoniakk drevet bulk skip

Ammoniakk har blitt fremhevet som et av de mer lovende fremtidige drivstoffene for å kunne oppnå reduserte utslipp av CO2 fra skipsfarten. Mye kunnskap om kystnær bruk av ammoniakk til korte distanser kommer etterhvert på plass, og idag anses ammoniakk sammen med metanol å være løsningene som er nærmest storskala implementering.

Bransjen har også bred erfaring med transport av ammoniakk som last, men det er likevel flere usikkerhetsmomenter knyttet til hvor godt det vil fungere som drivstoff for de lange distansene.

For Grieg Maritime Group, som deltar i flere satsninger innen både produksjon og distribusjon av grønn ammoniakk, er det helt naturlig å også utrede mulighetene for ammoniakk innen havgående (deep-sea) skipsfart.

Prosjektet vil undersøke om grønn ammoniakk kan fungere teknisk som drivstoff på lange sjødistanser, og om det er økonomisk gjennomførbart.

Sikkerhetsmessige og regulatoriske barrierer vil bli kartlagt, samt eventuelle behov for operasjonelle endringer.

En siste, vesentlig utfordring som vil bli studert er tilgjengeligheten av ammoniakk i aktuelle havner.

Partnere vil arbeide med fem arbeidsstrømmer: «Green Ammonia Availability», «Safety, Rules and Regulations», «Vessel Retrofit to Ammonia», «ESG and Finance» og «Operations».

Blant partnerne finner vi aktører fra hele verdikjeden, fra lasteeier, teknologiselskaper, forsikringsselskaper, tjenesteleverandører, myndigheter og verdens største Open Hatch fraktselskap. Se fullstendig liste til høyre her.

Andre bidragsyter i pilotprosjektet er: Chevron, DSB (Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap), G2 Ocean, MAN, Suzano, Zero Emission Shipping Mission og Hyundai Global Service.

I motsetning til de fleste prosjekter knyttet til ammoniakk som drivstoff som ser til nybygg av fartøy, har denne piloten som mål å benytte ett av Griegs åtte år gamle L-klasse Open Hatch Bulk-skip. En mulig handelsrute er definert mellom Europa, Mexicogolfen og Brasil, hvor partner Suzano sender store mengder papirprodukter.

Ettersom piloten er et mulighetsstudie, vil det ikke bli tatt en endelig beslutning om ombygning som en del av prosjektet. Produktet vil være en sluttrapport, der det overordnede målet er å gi et så godt som mulig beslutningsgrunnlag mot ombygning i en eventuell senere fase. Uavhengig av konklusjon vil sluttrapporten og de viktigste funnene bli delt med resten av bransjen.

En sterk overbevisning om at ammoniakk vil være en del av fremtidens grønne skipsfart legger grunnlaget for pilotens mål. Alternative drivstoffers relativt lavere energitetthet, sammenliknet med konvensjonelle fossilbaserte drivstoff, er blant utfordringene som er forskjellige mellom nærskipsfart og havgående interkontinental frakt av varer.

Grieg har et definert skip, en spesifikk rute med etablert transport, vareeier og operatør og hele verdikjeden er involvert. To overordnede spørsmål som ønskes besvart på veien mot målet er:

  • Er det mulig og fornuftig, både teknisk og økonomisk, å bygge om et åtte år gammelt skip til ammoniakkdrift for frakt av varer over Atlanterhavet?
  • Hva er de viktigste barrierene, risiki og hvilke muligheter vil oppstå?

Pilotprosjektets mål

  • Det endelige målet med piloten er å realisere verdens første havgående «open hatch» bulkskip som går på grønn ammoniakk – ettermontering.
  • I første omgang vil det bli utført en pilotstudie under GSP for å vurdere gjennomførbarheten av piloten.

Status

Piloten ble igangsatt i januar 2022. Et oppstartsmøte ble avholdt, der de fem definerte arbeidsstrømmene ble presentert og vedtatt. Samtlige deltakere meldte interesse for å bidra inn i én eller flere arbeidsstrømmer, og fire selskaper påtok seg ansvaret for å lede arbeidsstrømmene;

  1. Yara (Green Ammonia Availability)
  2. Sjøfartsdirektoratet (Safety, Rules & Regulations)
  3. Grieg Maritime Group (Vessel Retrofit to Ammonia og ESG and Finance)
  4. G2 Ocean (Operations).

Medio februar ble det avholdt et møte med alle pilotdeltakere som markerte slutten på oppstartsfasen og starten på arbeidsfasen. Hver arbeidsstrøm har definert sin tilnærming til utfordringene de står overfor og har satt i gang arbeidet.

Status mars 2022: Pilotprosjektet er tenkt å pågå til utgangen av 2022 med 5 ulike fokusområder: Tilgjengelighet av grønn ammoniakk, sikkerhet, regler og reguleringer, ombygging til ammoniakkdrift, ESG (Environmental, Social and Governance) og finans og operasjoner.

Status september 2022: NIS’ flagg regler for anvendelse av ammoniakk er under utarbeidelse og «close to completion». Prosedyrer for håndtering av ammoniakk og trening av crew er også under utvikling. Integrasjon av tank systemer på eksisterende skip er påpekt å være utfordrende.

Selve gjennomføringsevnen er kanskje den minst utfordrende delen av denne piloten, da det operasjonelt sett ikke er noen showstoppers.

Det er stor forskjell på hvor fremoverlente havnene er. Havnene i Brasil ser ut til å være mest offensive / kommet lengst med hensyn til interessen for ammoniakk.

I utgangpunktet kan denne traden klare seg med bunkring i én havn.

De største kostnadene, slik pilotstudien så langt har avdekket, ligger i retrofit-fasen – hvordan forsvarer man disse investeringene? Å få klargjøring fra EU ETS og andre rammebetingelser vil være avgjørende for videre investering i slike prosjekt.

Status januar 2023: Pilotens rapport ferdigstilles nå. Rapporten som inneholder en rekke interessante analyser og risikovurderinger for de ulike arbeidspakkene nevnt over, vil bli publisert eksternt medio mars.

Piloteier Grieg gir ros til alle partnere som har bidratt i denne piloten! «Det Grieg sitter igjen med er mye mer verdifullt enn først antatt. Arbeidet med piloten har vært en fantastisk reise», sa Atle Sommer. Managing director, Grieg Star da han presenterte pilotens resultater for GSPs partnermøte i desember.

Videre prosess internt i Grieg vil være å sammenfatte en business case. Deretter vil det være opp til Griegs styret hva man vil gå videre med, enten det er å ta med lærdom til nybygg eller om man faktisk skal foreta en retrofitting slik pilotens fokus er.

Uansett har denne piloten gitt verdifull innsikt som Grieg tar med videre i strategiske beslutninger.

Status april 2023: Pilotens resultater presenteres i et åpent miniseminar 14. mars.

 

Piloten har en klar kommunikasjonsplan som allerede er iverksatt. Dette har ført til mye oppmerksomhet i ulike nasjonale og internasjonale medier med omkring 7 millioner lesere.

For mer info: Se E24 artikkel: Grieg vil ha ammoniakk på noen av sine største skip – E24 og/eller presentasjon i Teknisk Ukeblad: Vil bygge om 50.000-tonner til ammoniakkdrift og nullutslipp – Tu.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.