Illustrasjon: Yara.

Bunkring av ammoniakk i Stavangerområdet

Sommeren (2023) skjerpet IMO klimamålene: Innen 2050 skal internasjonal skipsfart være karbon-nøytral. Skal målene nås må derfor karbon-nøytrale drivstoffalternativer være tilgjengelig der skip bunkrer.

Ammoniakk har noen egenskaper som gjør at det kan egne seg for skip med større energibehov, skip som skal seile over lengre distanser og skip som har som mål å redusere sine CO2 utslipp.

I Stavanger-regionen er det en betydelig aktivitet innen offshore shipping. Seiling til og fra, samt operasjoner ved de mange installasjonene i Nordsjøen genererer stor trafikk.

For at offshoreskip skal kunne seile med lave utslipp eller aller helst utslippsfritt vil viktige aktører som Equinor og Aker BP være avhengige av tilgang på ammoniakk. Bunkringen må også gjøres så sikkert og effektivt som mulig

Flere av de store motorprodusentene ventes om kort tid å kunne tilby ammoniakkdrevne motorer.

Hoved-barrieren i dag er mangel på infrastruktur for bunkring.

Pilotstudiens mål

I denne pilotstudien vil en kartlegge hvordan ammoniakk kan anvendes av den norske offshoreflåten i Stavanger-regionen.

Første steg vil være å beskrive nødvendig infrastruktur og bunkringsløsning konseptuelt samtidig som en identifiserer aktuelle nøkkelaktører for alle deler av verdikjeden i Stavanger området.

En vil dernest – i det samme området – kartlegge:

  • Behovet for ammoniakk og hydrogen for maritim og øvrig industri
  • Produksjonskapasitet for ammoniakk og hydrogen
  • Operasjonelle begrensinger og preferanser for offshore skip og andre skip
  • Gjeldende regelverk med hensyn på sikkerhet

Gjennom pilotstudien skal en evaluere ulike alternativer for leveranse/bunkring av ammoniakk til offshore- og andre skip, både med tanke på sikkerhet og totale kostnader. En skal videre utvikle en effektiv og bærekraftig forretningsmodell i hele verdikjeden og før piloten ferdigstilles ta nødvendige grep for realisering av løsningene pilotdeltakerne samler seg om.

Gjennom pilotstudien skal en også utrede og utarbeide:

  • Finansieringsmuligheter og offentlige støttemuligheter
  • En konkret realiseringsplan
  • Kommunikasjonsplan for synliggjøring av muligheter og resultater

Endelig mål for piloten

Etablere en kostnadseffektiv infrastruktur for karbonnøytral ammoniakk til skip i Stavanger-regionen.

Status

Equinor og Aker BP bunkrer i dag fra hver sin base for sine offshore-skip i Stavangerområdet. Selskapene er åpne for å samarbeide for å finne et bunkringsalternativ som begge kan benytte.

Yara er piloteier og vil lede arbeidet. Selskapet innehar en unik posisjon og lang erfaring når det gjelder produksjon, transport og håndtering av ammoniakk.

Yara produserer årlig om lag 5 millioner tonn ammoniakk (2023), hvilket utgjør om lag en fjerdedel av verdens totale ammoniakkeksport.

I tillegg er Yara allerede i gang med å bygge et nordisk bunkringsnettverk bestående av 15 bunkrings bages for ammoniakk sammen med NorSea og Azane Fuel Solutions. I henhold til eksisterende fremdriftsplaner estimerer utviklerne av bunkringsnettverket, Yara og Azane Fuel Solutions, første løsning til å være på vannet i 2025.

Piloten ble startet opp i oktober 2023.

April 2024

Etter oppstart av piloten i oktober 2023 er det nå estimert et mulig behov for ammoniakk i Stavangerområdet. Det er vurdert fire 4 mulige bunkringsområder. Avgjørelse for hvilket sted piloten ønsker å gå videre med er ikke fattet. Videre i piloten gjenstår det å definere konsept, lokasjon, kostnad og skape en plan for realisering for bunkring i området.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.