Finansiering av 2-graders skipsfart

Klimatoppmøtet i Paris

Finansiering av 2-graders skipsfart

Klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 vedtok å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» 2 grader Celsius men helst til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. FNs klimapanel har senere (2018) lagt frem en rapport som viser at begrensningen til 2 graders global oppvarming ikke er tilstrekkelig, og at forskjellen sammenlignet med en økning på 1,5 grader gir ytterligere alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker, stabilitet, kostnader og samfunn over hele verden.

IMO, FNs maritime organisasjon samlet seg i 2018 bak en klar målsetting om å redusere utslipp fra skip og dermed skipsfartens påvirkning av den globale oppvarmingen. Det overordnede målet er 0-null utslipp av GHG (zero emissions) fra skipsfarten så raskt som mulig innen utgangen av dette århundret. Innen 2050 er målet å ha oppnådd 50 % reduksjon av de samlede greenhouse gasser målt mot tilsvarende tall i 2008.

Men det finnes per i dag ingen alternative drivstoff for deep-sea shipping som vil kunne bidra til å nå de nevnte målene. En kan heller ikke stoppe opp å vente på en perfekt løsning. En må tilrettelegge med fleksible løsninger slik at nybygg kan modifiseres for å kunne anvende alternative drivstoff og andre fremtidige, teknologiske nyvinninger uten for store kostnader og barrierer.

Skip som skal bygges de nærmeste årene forventes å ha en levetid langt forbi 2030 – og for noen enda til forbi 2050, avhengig av bla teknolog- og drivstoffvalg.

Denne piloten utreder utslippsbegrensningene som skipsfarten må gjennomføre for å møte 2 og aller helst 1,5 graders målene. Piloten vil videreutvikle en modell for å gjennomføre finansiell risikovurdering av nybygg basert på antagelse av fremtidig klimapolitikk, teknologier, drivstoff og annen klimarelatert utvikling i internasjonal skipsfart.

Modellen vil bli testet gjennom ulike casestudier, med fokus på både investor, långiver, lasteier og rederi perspektiv.

Pilotprosjektets mål

Målet er at «robuste» fremtidsanalyser skal kunne gi finansnæringen mulighet til å påvirke finansstrømmene i en klimapositiv retning, redusere klimarisiko, og dermed at skipene, med høy sannsynlighet, er tilstrekkelig klimavennlige slik at de møter fremtidige krav og muligheter.

Status

Piloten ble igangsatt i desember 2019. I først del av 2020 har det blitt utviklet en modell (første versjon) for å gjennomføre finansiell risikovurdering. Det ble også jobbet med innhenting og strukturering av nødvendige inngangsdata. Den første case modelleringen ble gjennomført for store tankskip. I løpet av siste del av 2020 ble det bla. jobbet med;

  • Videreutvikling av risikomodellen for vurdering av finansiell risiko knyttet til drivstoff- og teknologivalg.
  • Datainnsamling knyttet til kostander for alternative drivstoff- og teknologiløsninger, langsiktig regelutvikling, fremtidige drivstoffpriser mm
  • Case modellering for tre skipssegmenter, dvs. tank, bulk og kontainer.
  • Startet på rapportskrivingen, for dokumentering av metode og resultater.
  • Sluttrapport ferdigstilt i løpet av Q2 2021.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP