Finansiering av 2-graders skipsfart

Klimatoppmøtet i Paris

Finansiering av 2-graders skipsfart

Klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 vedtok å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» 2 grader Celsius men helst til 1,5 grader Celsius sammenlignet med førindustriell tid. FNs klimapanel har senere (2018) lagt frem en rapport som viser at begrensningen til 2 graders global oppvarming ikke er tilstrekkelig, og at forskjellen sammenlignet med en økning på 1,5 grader gir ytterligere alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker, stabilitet, kostnader og samfunn over hele verden.

IMO, FNs maritime organisasjon, samlet seg i 2018 bak en klar målsetting om å redusere utslipp fra skip og dermed skipsfartens påvirkning av den globale oppvarmingen. Det overordnede målet er 0-null utslipp av GHG (green house gases) fra skipsfarten så raskt som mulig innen utgangen av dette århundret. Innen 2050 er målet å ha oppnådd 50 % reduksjon av de samlede klimagasser målt mot tilsvarende tall i 2008.

Det finnes per i dag svært få alternative drivstoff for deep-sea shipping som vil kunne bidra til å nå de nevnte målene. LNG og biobaserte drivstoff er reelt sett de eneste alternativene. LNG er ikke klimanøytralt, og biodrivstoff er ikke allment tilgjengelig og i tillegg et mye dyrere alternativ. En kan heller ikke stoppe opp å vente på en perfekt løsning. En må tilrettelegge med fleksible løsninger slik at nybygg kan modifiseres for å kunne anvende alternative drivstoff og andre fremtidige, teknologiske nyvinninger uten for store kostnader og barrierer. Skip som skal bygges de nærmeste årene forventes å ha en levetid langt forbi 2030 – og for noen enda til forbi 2050, avhengig av bla teknolog- og drivstoffvalg.

Denne piloten utreder utslippsbegrensningene som skipsfarten må gjennomføre for å møte 2 og aller helst 1,5 graders målene. Piloten vil videreutvikle en modell for å gjennomføre finansiell risikovurdering av nybygg basert på antagelse av fremtidig klimapolitikk, teknologier, drivstoff og annen klimarelatert utvikling i internasjonal skipsfart. Modellen vil bli testet gjennom ulike casestudier, med fokus på både investor, långiver, lasteier og rederi perspektiv.

Pilotprosjektets mål

Målet er at «robuste» fremtidsanalyser skal kunne gi finansnæringen mulighet til å påvirke finansstrømmene i en klimapositiv retning, redusere klimarisiko, og dermed at skipene, med høy sannsynlighet, er tilstrekkelig klimavennlige slik at de møter fremtidige krav og muligheter.

Status

Piloten ble igangsatt Q4 2019. Målsetting var å utvikle praktiske kriterier og metoder som grunnlag for å kunne vurdere finansiell risiko knyttet til drivstoff- og teknologivalg for skip. Og videre; kunne gi svar på hvorvidt investeringer i skip vil være i samsvar med Paris-avtalens mål: «Den globale oppvarmingen skal ikke overstige 2 grader – aller helst ikke overstige 1,5 grader innen år 2100».

IMOs vedtatte mål, i etterkant av Paris-avtalen, er å redusere utslipp av klimagasser fra shipping med 50 % innen 2050. Men dersom Paris avtalens mest ambisiøse mål – 1,5 graders oppvarming – skal kunne nås, er ikke dette tilstrekkelig. Da må shipping være klimanøytralt innen 2050.

I denne piloten ble det med dette som bakgrunn utviklet to ulike scenarier;

  1. Base case scenario
  2. High case scenario

Base case er i samsvar med Paris-avtalens 2-graders mål, mens high case er i samsvar med 1,5-graders målet.

Gjennom pilotstudien ble finansielle risiko for investeringer i ulike drivstoff og motorteknologier for skip – gitt nåværende og utsiktene for kommende reguleringer av klimagasser– gjennomgått. Den finansielle risikoen inkluderte modellering av økonomisk effekt for skip med ulike drivstoff og motoralternativer; tradisjonell MGO/HFO forbrenningsmotor, LNG motor og motor tilrettelagt for ammoniakk som drivstoff.

Et lite utdrag, noen få av konklusjonene fra studien som ble avsluttet i Q2 2021, viser at:

  • Med 1,5-graders målet (high case scenario) vil investeringer i skip som anvender tradisjonell motorteknologi og anvender MGO/HFO/VLSO som drivstoff – gi nær null eller negativ avkastning på investert kapital.
  • Med 2-graders målet (base case scenario) vil investeringer i skip som anvender tradisjonell motorteknologi og anvender MGO/HFO/VLSO som drivstoff – gi bedre avkastning på investert kapital enn hva investeringer i skip som anvender ammoniakk som drivstoff.
  • Men – gitt målsettingen ovenfor, samt at det innføres tøffere regionale og internasjonale reguleringer for å nå målene fra Paris-avtalen – vil investeringer i skip som anvender tradisjonell motorteknologi og anvender MGO/HFO/VLSO som drivstoff – også gi negativ avkastning på investert kapital.
  • IMOs vedtatte mål for 50% utslippsreduksjon innen 2050 vil kunne nås for to størrelser tankskip som inngikk i studien (VLCC og Capesize), selv om disse anvender tradisjonell motorteknologi som igjen anvender MGO/HFO/VLSO som drivstoff. Men – og dette er viktig – dette forutsetter innblanding av 50 % nullutslipps drivstoff og ytterligere hastighetsreduksjoner.

Punktene over er bare et svært begrenset utvalg av studiens innhold og konklusjoner. Ytterligere eksempler for andre skipssegmenter vurdert mot de samme kriteriene og casene er også gjennomført.

Les mer

Les pilotrapporten

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.