Utvikling utenfor byene

Grønn massetransport i sirkulærøkonomi

Byene vokser, og byene utvikles. Utvikling skjer også utenfor byene. Utenfor byene – i distriktene konkretiseres dette i behov for å utvikle nærings- og jordbruksarealer. I byene er ofte de synlige og konkrete aktivitetene oppføring av bygg, utbygging av nye veier og gater, og ikke minst vedlikehold av veier og øvrig infrastruktur. Det er ingen dristig spådom at denne utviklingen vil vedvare – i overskuelig fremtid.

Transport av byggeråstoff og gravemasser mellom distrikt og by utgjør derfor en svært viktig funksjon. Denne varestrømmen genererer mest transportarbeid pr innbygger i Norge (12 tonn/år). Store volumer medfører mye transportarbeid, noe som igjen resulterer i høy trafikk- og miljøbelastning.

For Trondheim vil det være naturlig å stille krav til at slik bulktransporten må effektiviseres. I tillegg må den aktuelle transporten gjennomføres på en mest mulig miljøvennlig måte – bli gjennomført på en måte som er i tråd med det grønne skiftet.

Gjennom denne piloten blir det påpekt at det er et stort potensiale for gjennom bedre ressursforvaltning å oppnå høyere utnyttelse av mineralene og å øke gjenbruk av masser inkludert restmasser til depot. Det vil også være mulig å redusere massetransport i tettbygde strøk og å redusere utslipp fra logistikken gjennom overføring fra vei til sjø, samt ved høy utnyttelsesgrad av grønne skip og lastebiler i hele kjeden.

Dette vil kunne gi positive næringseffekter:

  • Å bidra til etterspørsel etter nyere og grønnere tonnasje
  • Å bidra til flåtefornyelse
  • Å legge til rette for kortere transportstrekninger på vei med lastebil, og dermed åpne for raskere elektrifisering av denne transporten

Piloten påpeker videre at det vil kunne legges til rette for næringsetablering nær sjøveien i distriktene.

Pilotprosjektets mål

Pilotens visjonen er å etablere en CO2-nøytral produksjons-& logistikkjede for byggeråstoff, gravemasser og jordbruksjord, og bane vei for en mer bærekraftig utvikling av mineralnæringen og sjønær næringsutvikling i distriktene.

Ny næring i distriktene – Nytt jordbruksareal – Overskuddsmasse som ressurs.

Pilotens konkrete mål er å utvikle og evaluere et konsept for en slik CO2-nøytral produksjons-& logistikkjede for mellom Aure på Nord-Møre og Trondheim. Piloten skal også etablere en plan for videre utvikling og realisering av løsningen.

Status

Piloten har hatt hovedfokus på følgende prosesser:

  • Produksjon og leveranse av byggeråstoff
  • Innhenting, sortering og gjenbruk av brukte masser
  • Uttransportering og leveranse av restmasser til forbedring av landbruksarealer
  • Utvikling av grønn bulkterminal som produktvarehus, gjenbruksstasjon og logistikknutepunkt

Det er gjennomført kundedialog med entreprenører og offentlige byggherrer, og en referansegruppe med representanter for disse er etablert. Dialog med lokale landbruksmyndigheter er også gjennomført. Det er hentet inn kostnads- og utslippstall. Analyse av lønnsomhet og miljøeffekt er også gjennomført.

I løpet av våren 2021 ble de første skipninger av byggeråstoff inn til den grønne bulkterminalen i sentrum av Trondheim gjennomført. Bulkterminalen ble offisielt åpnet under en seremoni i juni. I tillegg til de deltagende GSP-partnerne (angitt til høyre på siden) bidrar også Forset Grus, Salfjord, Berge Rederi og Trondheim kommune.

Grønn bulkterminal versjon 1.0 ble satt i drift seint 2021. Arbeidet med grønn bulkterminal versjon 2.0 startet umiddelbart etter det.

Tidlig i 2023 ble det etablert sjøtransport av byggeråstoff fra tre lokasjoner på kysten til den nevnte terminalen i Trondheim Havn. Det benyttes elektriske tippbiler mellom bulkterminal og bygge-/anleggsplass.

Dette er en attraktiv løsning for entreprenørene, som opplever økt bruk av kriterier for bærekraft og klimaregnskap fra byggherrer og oppdragsgivere.

Oppsummeringen tilsier at gjenbruk av gravemasser er utfordrende mht. dokumentasjonskrav ved bruk til forbedring av landbruksarealer.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.