Det endelge målet med denne piloten er å kunne frakte gods mellom nord og sør i Norge hvor en utslippsfri sjørute, en forlengelse av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø sjøveien er en del av den samlede, utslippsfrie transport-korridoren.

Grønn transportkorridor mellom Nord og Sør-Norge

Bakgrunn:

Det har vært betydelig vekst i godsvolumene de siste tiårene. Veksten av stykkgods har i stor grad vært bilbasert, noe som har ført til en sterk økning av antall lastebiler på veiene. Nåværende transportløsninger og terminal- og lagerstrukturer er også preget av dette.

Både i Norge, og i Europa for øvrig, har dette gitt store utfordringer med hensyn til økt veitrafikk, økt utslipp av mikroplast fra dekkslitasje, mer støy, flere ulykker, økt helsefarlig utslipp til luft, lokale forurensinger og ikke minst økte klimagassutslipp.

Økt bruk av sjøveien gjennom effektive multimodale, løsninger kan bidra til å løse disse problemene.

 

Norge er et langstrakt land som krever effektive transportruter både innenlands og mot markeder i Europa. Tida det tar å frakte varene mellom nord og sør, og utslippene dette medfører er en utfordring.

En sjøforbindelse mellom Bodø og Tromsø har et stort potensiale i å redusere utslipp og redusere veikilometer på utfordrende veistrekninger. Sjøforbindelsen gir også mulighet til å etablere gode logistikkløsninger og mulighet til bruk av nullutslipps lastebiler til og fra havner. Forbindelsen vil bidra til å styrke samlet, grønn kapasitet mellom Nord og Sør-Norge.

 

ASKO Maritime planlegger å etablere en kommersiell, utslippsfri sjørute mellom Bodø og Tromsø i Nord-Norge fra 2027.

Ruten vil ha daglige avganger og korrespondere med jernbanen fra Sør-Norge, for eksempelvis detaljhandelsvarer nordgående og fersk fisk sørgående.

To batteri-elektriske kombinerte roro/containerskip vil betjene ruten med ladning ved hvert havneanløp.

Denne sjøruten er planlagt å være en del av et bærekraftig transportnettverk som kombinerer sjø, jernbane og vei i en grønn transportkorridor som binder Nord-Norge og Sør-Norge sammen, og hvor det transporteres traller (semihengere for lastebil), containere og prosjektgods i et intermodalt nettverk uten utslipp.

 

En grønn skipskorridor er definert som en maritim rute med nullutslipp mellom to eller flere havner[1]. «Nullutslipp» dekker alle karbonnøytrale drivstoff som kan brukes i grønne skipskorridorer.

(ASKO trafikkerer allerede i dag to sjødroner mellom Moss og Horten, i en grønn og snart autonom skipskorridor.)

 

I denne piloten utvides fokuset til å dekke hele transportkorridoren dør-til-dør. Dette involverer typisk inn- og utkjøring mellom havn og startpunkt/endepunkt med lastebil, sjøtransport mellom havnene kombinert med jernbane mellom havn og jernbaneterminal. Med utslippsfrie transportmidler i hele kjeden defineres dette som en grønn transportkorridor.

I denne piloten skal så aktørene  se nærmere på:

  • Hva som skal til for å etablere en grønn transportkorridor som kombinerer sjø, bane og vei?
  • Hvilke aktører må til for at slike korridorer skal kunne realiseres?
  • Hva er myndighetenes rolle som tilrettelegger, støttespiller og regulerende myndighet?
  • Hvordan kan den grønne korridoren realiseres?

 

I prosjektet «Logistikk 2030» samarbeider allerede tjue vareeiere med andre logistikkaktører om å etablere en sjøbasert logistikk- og terminalstruktur for enhetslaster mellom Norge og Europa. Kunnskap og erfaringer fra dette prosjektet vil benyttes i piloten.

 

Pilotens overordnede mål:

Realisere en grønn transportkorridor mellom Nord- og Sør-Norge, og videre mot Europa.

 

Pilotstudiens mål:

  • Kartlegge og beskrive en grønn transportkorridor dør-til-dør mellom Nord- og Sør-Norge (Tromsø-Oslo), om mulig til Europa (Rotterdam?).
  • Avklare hvilke aktører og funksjoner som er nødvendige for å realisere en slik grønn korridor.
  • Avklare myndighetenes rolle og oppgaver for å legge til rette for grønne korridorer for måloppnåelse av klimaforpliktelsene og som virkemiddel for raskere gjennomføring av det grønne skiftet.
  • Legge grunnlag for at grønne korridorer kan bli et effektivt virkemiddel for å realisere en akselerert overgang til bærekraftige transportløsninger og nødvendig infrastruktur i Norge

 

Endelige mål for piloten:

Å realisere nullutslippstransport mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

En sjørute mellom Bodø og Tromsø er en del av denne samlede, grønne korridoren.

Sjøruten i nord skal trafikkeres av to 117 m lange, batteridrevne kombinasjonsskip som kan laste traller og containere. Målet er at disse skal være på vannet innen 2027.

 

 

Men like viktig for realisering av denne piloten vil det være at tog og lastebil opererer utslippsfritt. Det være seg på de lange strekningene som inngår i denne samlede korridoren mellom nord og sør, men også for lokal transport langs korridoren.

 

 

 

[1] Clydebank Declaration, 2021: “zero-emission maritime routes between two (or more) ports”, https://www.gov.uk/government/publications/cop-26-clydebank-declaration-for-green-shipping-corridors/cop-26-clydebank-declaration-for-green-shipping-corridors

 

Status

April 2024

Det gjennomføres kartlegging av ønskelig deltakelse av flere interesserte deltakere. ASKO er piloteier.

Det blir infomøte 7.mai kl 0900. Ta kontakt med ASKO eller DNV ved interesse.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.