ASKO-Lastebil

ASKO lastebil

Logistikk 2030: Realisering av en bærekraftig sjøtransport

Dagens logistikk- og infrastruktur for stykkgods i Norge er utviklet på veitransportens premisser der det meste av gods som transporteres fra Europa passerer Østlandet, uavhengig av sluttdestinasjon. En mer bærekraftig løsning vil være en ny nasjonal logistikk- og terminalstruktur med overgang fra dagens biltransport via Østlandet, til direkte transport til resten av landet via sjøveien.

Med direkte sjøtransport Europa-Vestlandet og Europa-Østlandet i begge retninger reduseres kostnadene og klimautslippet betydelig, samtidig som retningsbalansen blir bedre.

Pilotprosjektets mål

Studiens mål er å lage et kunnskapsgrunnlag og en plan for realisering av en slik bærekraftig logistikk- og terminalstruktur basert på sjøtransport.

Videre er målet at pilotstudien skal utløse en fullskala test av ny sjøbasert logistikk mellom Norge og Europa. Testen skal realiseres i løpet av 3-4 år hvor det etterfølgende målet er en storskala-implementering med betydelig godsoverføring fra vei til sjø i løpet av 5 -10 år.

Status

Prosjektet har gjennomført arbeidet med å kartlegge godsvolumer og transportmønster mellom Norge og Europa. Det er gjennomført telefonintervju med ca 50 bedrifter, dybdeintervjuer med 20 bedrifter og nærmere diskusjoner med syv store import- og eksportselskaper. Resultatene er benyttet til å vurdere nasjonale kundevolumer som egner seg for sjøbasert direkte distribusjon til Norge fra sentrallager-/konsolideringsterminaler i Europa i kombinasjon med eksportvarer.

Prosjektet har også kartlagt dagens transporttilbud og utviklet konseptet for sjøbasert logistikk- og terminalstruktur for 2030. Ulike terminalterminalløsninger og landtransportkorridorer er analysert i Rotterdamområdet. Formalisert samarbeid med Kysthavnalliansen og deres pågående testprosjekt for ukentlig sjøfrakt mellom Europa og Midt-Norge ble etablert i 2021.

Piloten engasjerer og involverer viktige aktører i hele verdikjeden. I tillegg til de deltagende GSP-partnerne (angitt til høyre på siden) bidrar også Unil, Bama, Europris, Lerøy, Mowi og Ranheim Paper & Board konstruktivt i denne piloten.

Desember 2021

Piloten er i overgangsfasen mellom fase 1 og 2 der fase 1 gikk ut på å gjennomføre et studie og fase 2 vil være fysisk testing av det utredede konseptet fra studiet.

Mars 2022

Syv store vareeiere har bidratt siden starten av studien. I løpet av første kvartal 2022 er målet å få med 20 vareeiere. Fokus videre vil være på speditør-leddet. Man ser også at det vil bli viktig å måle resultatene fra den fysiske piloten.

April 2022

Pilotstudien ble avsluttet, april 2022, og testfasen av piloten er godt i gang. Vareeierne viser stor interesse for en slik alternativ transport. Det er også gledelig at antall aktive og deltakende vareeiere har økt gjennom pilotfasen, og at målsettingen om 20 vareeier ble oppfylt. Vareeier nummer 20 har nettopp (april 2022) bekreftet sin deltakelse for å teste konseptet i løpet av året.

Sluttrapporten som beskriver konseptet med direkte sjøtransport mellom Europa-Vestlandet og Europa-Østlandet som erstatning for lastebil er tilgjengelig:

Les sluttrapporten her

Oktober 2023

Prosjektet ble overført til GSP Servicekontoret i begynnelsen av 2023 for realisering, basert på resultatene fra pilotstudien. Det jobbes nå videre med nærmere 20 vareeiere for å;

  1. Sette konkrete målsetninger for og gjennomføre lastoverføringer for hver enkelt vareeier i 2023
  2. Synliggjøre resultatene for hver enkelt vareeier, med fokus på klimagevinster
  3. Identifisere utfordringer og muligheter

I løpet av første halvår i 2023 har godsoverføring av varer fra vei til sjø gitt en CO2 gevinst på mer enn 6 000 tonn/år. I tillegg til vareeierne, jobbes det med å realisere intermodale sjøbaserte logistikk- og terminaltilbud med rederier, speditører, havner og andre aktører i verdikjeden.

 

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.