Logistikk 2030: Realisering av en bærekraftig sjøtransport

Dagens logistikk- og infrastruktur for stykkgods i Norge er utviklet på veitransportens premisser der det meste av gods som transporteres fra Europa passerer Østlandet, uavhengig av sluttdestinasjon. En mer bærekraftig løsning vil være en ny nasjonal logistikk- og terminalstruktur med overgang fra dagens biltransport via Østlandet, til direkte transport til resten av landet via sjøveien.

Med direkte sjøtransport Europa-Vestlandet og Europa-Østlandet i begge retninger reduseres kostnadene og klimautslippet betydelig, samtidig som retningsbalansen blir bedre.

Pilotprosjektets mål

Studiens mål er å lage et kunnskapsgrunnlag og en plan for realisering av en slik bærekraftig logistikk- og terminalstruktur basert på sjøtransport.

Videre er målet at pilotstudien skal utløse en fullskala test av ny sjøbasert logistikk mellom Norge og Europa. Testen skal realiseres i løpet av 3-4 år hvor det etterfølgende målet er en storskala-implementering med betydelig godsoverføring fra vei til sjø i løpet av 5 -10 år.

Status

Prosjektet har gjennomført arbeidet med å kartlegge godsvolumer og transportmønster mellom Norge og Europa. Det er gjennomført telefonintervju med ca 50 bedrifter, dybdeintervjuer med 20 bedrifter og nærmere diskusjoner med syv store import- og eksportselskaper. Resultatene er benyttet til å vurdere nasjonale kundevolumer som egner seg for sjøbasert direkte distribusjon til Norge fra sentrallager-/konsolideringsterminaler i Europa i kombinasjon med eksportvarer.

Prosjektet har også kartlagt dagens transporttilbud og utviklet konseptet for sjøbasert logistikk- og terminalstruktur for 2030. Ulike terminalterminalløsninger og landtransportkorridorer er analysert i Rotterdamområdet. Formalisert samarbeid med Kysthavnalliansen og deres pågående testprosjekt for ukentlig sjøfrakt mellom Europa og Midt-Norge ble etablert i 2021.

Piloten engasjerer og involverer viktige aktører i hele verdikjeden. I tillegg til de deltagende GSP-partnerne (angitt til høyre på siden) bidrar også Unil, Bama, Europris, Lerøy, Mowi og Ranheim Paper & Board konstruktivt i denne piloten.

Pilotstudien er i ferd med å ferdigstilles, og sluttrapport og plan for storskala testpilot leveres høsten 2021.

Se vårt nyhetsbrevarkiv

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP