Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Mer realistiske EPD-kalkyler for sjøtransport

Norge har ambisiøse mål om å redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren. For å prioritere effektivt mellom bruk av ulike transportformer i transportoppdrag er det essensielt at man har verktøy som med god nøyaktighet kan beregne utslipp fra hele livsløpet til produkter, inklusive utslippene knyttet til ulike transportløsninger med tilhørende ulike kapasiteter og teknologier.

Statens Vegvesen, sammen med andre innkjøpere av transporttjenester innen bygg og anlegg, premierer i økende grad lave utslipp i tildeling av kontrakter. For å vurdere tilbud og tildele kontrakter benyttes Environment Product Declarations (EPD) som leveres av tilbyderne, der utslippene knyttet til livsløpet eller deler av livsløpet til det leverte produktet dokumenteres.

Dagens verktøy for å beregne EPD er ikke gode nok når sjøtransport skal brukes. Verktøyet reflekterer ikke i tilstrekkelig grad skipenes reelle utslipp – dette gjelder generelt, men særlig når nye null- og lavutslippsskip kan tilbys.

Slik mangelfull dokumentasjon fører til at klimavennlig skipstransport ikke blir belønnet ved kontraktstildeling.

GSP har tilgang til en klimakalkulator og EPD-kalkulator. Disse vil – sammen med metoder for nøyaktig beregning av utslippsdata, i kombinasjon med oppdaterte og realistiske data for representative skip for oppdraget – sannsynligvis kunne anvendes til å etablere et godt faktagrunnlag.

Pilotstudiens mål

Gjennom pilotstudien ønsker deltakerne å skape mer realistiske EPD-kalkyler for sjøtransport (EPD – Environmental Product Declaration).

Studien skal teste og evaluere metoder, verktøy og fartøydatabaser i et realistisk prosjekt for transport av masser.

Også kvalitet av aktuell klimavekting og utslippskostnader i anbudskonkurranser (kalkyle og faktiske utslipp) skal vektlegges.

Verktøyet skal så kunne danne grunnlag for valg av transportløsning.

Regjeringen er i ferd med å etablere klimapartnerskap med tre, spesielt viktige, norske næringer. Maritim næring og bygg- og anleggsnæringen er to av disse tre. Pilotstudien vil bidra med å sette et praktisk fokus på grensesnittet mellom disse to og dermed bidra til at klimapartnerskapet lykkes.

Endelig mål for piloten

Endelig mål for piloten er å etablere et verktøy for nøyaktig beregning av EPD’er for både sjø- og veitransport. Verktøyet skal kunne anvendes både i anbuds- og gjennomføringsfasen.

Det er et mål at verktøyet skal være:

  • Nøyaktig
  • Raskt
  • Enkelt

Og dermed bli et foretrukket verktøy for hele bygg og anleggsnæringen.

I sum skal verktøyet sikre at EPD’ene reflekterer sjøtransportens faktiske utslipp og som følge av det lønnsomt for entreprenører og transportører å investere i klimareduksjoner.

Status

Piloten har i planleggingsfasen besluttet å anvende konkrete case – scenarier for lastebilbasert og sjøbasert transport av asfalt, betong og salt.

Pilotens formelle oppstart vil være 18. september 2023.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.