Omstillingsbarometer Norske Havner

Norsk havn

Omstillingsbarometer havn – last må flyttes fra vei til sjø

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med minst 40 prosent innen 2030. Regjeringen arbeider for at Norge og EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent. Transport-sektoren er her helt sentral. For å kunne nå de overordnede målsetningene om å redusere utslipp fra transport, må en større andel flyttes fra vei til sjø. Forutsetningen er selvfølgelig at sjøtransport er mer effektiv og mer klimavennlig enn veitransport. I det samlede regnestykket innehar havnene en sentral rolle.

Havnene er også sentrale for sjøtransportens konkurransekraft, både som logistikk-knutepunkt, gjennom tilrettelagte næringsarealer og som energiknutepunkt. Gjennom synlige og målrettede tiltak kan havnene bidra og påvirke utviklingen i ønsket retning.

Gjennom piloten skal det utvikles et havnebarometer som dokumenterer tilrettelegging for godsoverføring fra vei til sjø. Havnebarometeret vil synliggjøre hvor, hvordan og hvor mye havnene bidrar til reduserte klimautslipp. Det vil kunne være et måleinstrument som dokumenterer status over tid, og derfor viktig for aktører i næringen og myndigheter både lokalt og nasjonalt.

Ambisjonen er at dette skal gi en standardisert måte å følge utviklingen i havnene, noe som over tid vil kunne gi:

  • Inspirasjon til ytterligere reduksjoner
  • Økt kunnskap for eiere og nasjonale myndigheter
  • Grunnlag for politiske tiltak
  • God omdømmebygging

Pilotprosjektets mål

Norske Havner ønsker med denne piloten å fremme godsoverføring fra vei til grønn sjøtransport. Det er også et mål om å bidra til utviklingen av utslippsfrie havner (grønne havner) med lave eller ingen utslipp. I piloten skal det utvikles et målesystem (havnebarometer) som dokumenterer havnenes tilrettelegging for godsoverføring og måler effekten i form av økte godsvolumer over kai, samt reduksjon av utslippene i havnene. Dette skal skje ved ved måling og oppfølging av havnenes utvikling innen grønn transport, og ved å identifisere tiltak for økt bruk av grønn sjøtransport.

Videre skal piloten legge til rette for å identifisere og dele beste praksis/erfaringer i norske havner, og identifisere og utvikle tiltak for økt grønn godstransport gjennom havnene. Det skal også vurderes å etablere miljømerking av havner – «green port» – som oppnår økte overførte godsmengder og reduserte utslipp.

Status

Det er utviklet en overordnet modell for barometeret og identifisert hvilke måleparametere som bør inngå. Barometeret er tenkt å dekke et aggregert nivå for å rapportere til myndigheter, og et bedriftsnivå for å bidra til forbedring i enkelthavner. Det er lagt vekt på at måledata i størst mulig grad skal kunne baseres på eksisterende data som innhentes på ulike nivå av havnene og fra myndigheter.

Omstillingsbarometeret dekker følgende områder med tilhørende måleparametere:

  • Klimaeffekten av godsoverføring fra vei til sjø
  • Utslippsreduksjoner fra skipene som følge av landstrøm og effekt av tilrettelegging for bruk av andre klimavennlige energibærere/-drivstoff
  • Utslippsreduksjoner og redusert energiforbruk i havnen
  • Lokal energiproduksjon fra fornybare kilder i havnen og beregnet utslippsreduksjon som følge av dette

Det arbeides nå gjennom Norske Havners fagnettverk for smarte og grønne havner med å avklare hvordan målesystemet skal implementeres i havnene inkludert finansiering, organisering og hvordan en årlig prisutdeling skal gjennomføres. Det er en ambisjon om oppstart av barometeret fra begynnelsen av 2022.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.