Prosjekt GodsFergen hybrid

GodsFergen

Pilotprosjekt GodsFergen hybrid

Norske myndigheter har satt ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp, noe som innebærer opp mot 40 % utslippsreduksjoner fra ikke-kvotepliktig sektor. Transport er her viktigste utslippskilde. Det må derfor gjennomføres store reduksjoner i klimagassutslipp fra transportsektoren. Overføring av gods fra vei til sjø vil være et bidrag til slik reduksjon.

Det er beregnet at for langtransport med lastebil til og fra norske byer langs kysten, vil 17-20 millioner tonn gods årlig, kunne transporteres med skip. Å overføre alt er ikke realistisk.
Men dersom en tredjedel av dette volumet overføres til sjø, vil CO2-utslippene reduseres med 300 000 tonn pr år. En slik overføring vil erstatte opp mot 300 000 langtransporter med lastebil. Dette tilsvarer klimaeffekten av at 150 000 fossile personbiler blir erstattet med el-biler.

GodsFergen-prosjektet (2012-2015) utviklet et intermodalt sjøtransportkonsept som var skreddersydd for dette formålet. Nor Lines valgte å starte en pilot for å se om det var mulig å forbedre miljøprofilen ytterligere. Målet var å utvikle et bedriftsøkonomisk lønnsomt skipskonsept i form av en ladbar hybridløsning som skulle gi lavest mulig utslipp av CO2, og som forurenset minimalt i havn og ved inn- og utseiling. Teknisk løsning skulle beskrives og miljøpotensialet og lønnsomhet beregnes. Det skulle også utvikles en plan for realisering, inkludert å kartlegge finansieringsmuligheter.

Det ble tatt utgangspunkt i «basisløsningen» i GodsFergen-prosjektet som var utviklet av Rolls-Royce. Dette skipet er konstruert som «lift on/lift off» (LoLo) containerskip med egne kraner og celleguides. Skipet er åpent uten lasteluker. Lastekapasiteten er på 110-140 40-fots/45-fots containere. Skipet har en servicehastighet på 12-15 knop og er gassdrevet (LNG).

I piloten ble dette konseptet videreutviklet til å inkludere batteri for hybriddrift og tilknytning for landstrøm/lading av batteriet. Det ble også målsatt at skipet skulle kunne operere uten assistanse fra land ved bruk av automatisert fortøyning.

Status

GodsFergenkonseptet er et meget miljøvennlig alternativ til biltransport, og klimautslippet reduseres med 60-70 % i forhold til bil. Pilotprosjektet beregnet at landstrøm/batteri gir ytterligere forbedring av skipets miljøavtrykk med 15 % reduksjon av CO2-utslippet og 38 % reduksjon av NOX-utslippet. I tillegg vil landstrøm og batteridrift gi utslippsfri inn-/utseiling til havn og havneoperasjon. Den økonomiske analysen viste at det opprinnelige GodsFergenkonseptet uten batteri var lønnsomt og billigere enn lastebiltransport. Investering i batteri/landstrøm var ikke lønnsomt med dagens priser (2016) og uten offentlig støtte til denne miljøteknologien.

Med en utfordrende markedssituasjon i tillegg, valgte Nor Lines å ikke gå videre med realisering av konseptet som ble utviklet i piloten.

Etter at Samskip overtok Nor Lines er det imidlertid satt i gang PILOT-E-prosjektet «Seashuttle». Målet er at Samskip AS med partnere skal utvikle og realisere lønnsom container-transport på sjø med bruk av hydrogen og brenselceller for utslippsfri framdrift, og gjøre det mulig å flytte transport av last fra vei til sjø. Autonom lasthåndtering står sentralt for å oppnå kostnadseffektivitet for en utslippsfri løsning.

Transportkonseptet i «Seashuttle» bygger videre på konseptet som ble utviklet i GodsFergen. I tillegg er den plug-in hybride løsningen med utslippsfri havneseiling og havneoperasjoner tatt opp i Fisk-fra-vei-til-sjø-piloten og realisert gjennom Egil Ulvan Rederi sitt revolusjonerende nybygg.

Les mer

Les pilotrapporten her

Piloteier

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.