Norsk maritim industri

Teknologiradaren – søker fremvoksende grønne løsninger

Grønt skipsfartsprogram har et kontinuerlig behov for å løfte frem og pilotere fremvoksende grønne løsninger for maritime anvendelser. Teknologiradaren søker derfor nye teknologier med potensial for videreutvikling og konkretisering gjennom samarbeid innad i Grønt skipsfartsprogram.

Norsk maritim industri er verdensledende innen grønn skipsfart. Denne posisjonen er et resultat av utvikling over lang tid, hvor det aller viktigste suksesskriteriet har vært evnen til nytenkning og til å se nye teknologiske muligheter.

Andre suksesskriterier er evnen til samarbeid og informasjonsdeling, å dra veksler på hverandres fagkompetanse og å anvende styrken som ligger i de norske maritime clusterene.

For å opprettholde denne posisjonen må hele industrien være fremoverlent, hele tiden søke nye løsninger hvor teknologi utnyttes og utvikles.

Teknologiradaren skal mate GSP med pilot-kandidater. Løsninger skal grov-evalueres i arbeidsmøter, der interesserte GSP-partnere deltar. De mest lovende pilot-kandidatene blir deretter presentert og foreslått for pilotering.

Pilotprosjektets mål

Å legge frem kandidater til fremvoksende grønne løsninger som kan piloteres gjennom Grønt skipsfartsprogram.

Alle medlemmer av Grønt Skipsfartsprogram er invitert og kan delta.

Status

Teknologiradaren ble igangsatt sent i 2020 og skal kontinuerlig identifisere og grov-evaluere grønne løsninger som kan piloteres i GSP. Ingen sluttdato er satt for aktiviteten – arbeidet vil fortsette så lenge behovet er til stede.

Arbeidsmøter avholdes jevnlig og Teknologiradarens database med grønne løsninger vokser. Pilotforslag legges frem i kommende partnermøter.

Status mars 2022: Tre nye teknologier er lagt til etter at de ble presentert under Teknologiradarens arbeidsmøte i februar. Dashbordet dekker nå 16 teknologier hvor hver av dem har en en-siders rapport som beskriver teknologien.

Les mer

Et verktøy for å identifisere kandidater som kan utvikles til pilotprosjekter

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.