Nullutslippsdrivstoff i LNG infrastruktur

Innenriks skipsfart må innen 2030 kutte sine CO2 utslipp med 50 % målt mot nivået i 2005. Skipsfarten må ikke bare redusere utslipp og gå over til mer klimavennlige drivstoff, men må også ha tilgang til infrastruktur for håndtering av slike drivstoff. I første omgang vil det være naturlig å se på om eksisterende infrastruktur for flytende gass (som LNG) kan tilpasses grønne drivstoff som biogass og ammoniakk. Alternativet vil være at det må bygges ny infrastruktur.

En del av de grønne alternative drivstoffene har imidlertid andre egenskaper enn eksisterende og mer tradisjonelle fossile drivstoff som tungolje og diesel, samt LNG som blir stadig mer utbredt. Dette medfører andre, og i noen tilfeller større, krav til materialer og håndteringsprosedyrer for å kunne benyttes på en sikker måte. Utfordringene relaterer seg i hovedsak til at en del av de grønne, alternative drivstoffene er enten forbundet med større brann- og eksplosjonsfare, eller mulig fare for forgiftning. Det er derfor essensielt at eksisterende infrstruktur er i stand til å håndtere alternative grønne drivstoff på en sikker måte dersom denne infrastrukturen skal kunne benyttes videre.

Gasnor er piloteier og skal lede arbeidet. Øvrige partnere er listet til høyre. I tillegg er Egil Ulvan Rederi bidragsyter i pilotprosjektet.

Pilotprosjektets mål

Grønt Skipsfartsprogram handler blant annet om bærekraftige logistikkløsninger. Dersom en kan anvende eksisterende infrastruktur, vil en enklere kunne oppnå raske og kostnadseffektive kutt av utslipp fra skipsfarten.

Pilotstudiens mål er å vurdere kommersiell, teknisk og sikkerhetsmessig gjennomførbarhet ved bruk av eksisterende LNG infrastruktur for å kunne levere grønn ammoniakk og biogass til skip.

Pilotens spesifikke mål er å:

  • Avklare om skip som bygges for gassdrift i dag senere vil kunne benytte lav- og/eller nullutslipps drivstoff uten store tilleggsinvesteringer.
  • Bygge infrastruktur for ny biogassproduksjon.
  • Bygge kundegrunnlag for biogass.
  • Unngå at det blir bygget parallelle infrastrukturer for bunkring av ulike null-utslipps drivstoff.

Dersom disse målene innfris, vil skipsfarten på kort sikt kunne oppnå klima- og miljøgevinster ved å anvende lavutslipps drivstoff fra eksisterende infrastruktur. Senere vil en så kunne anvende den samme infrastrukturen for nullutslippsdrivstoff så snart det er praktisk mulig. Ved å bruke de samme verdikjedene som i dag vil behov for nye investeringer bli langt lavere og ikke minst gi raskere omlegging til fornybar energi.

Status

Piloten startet mai 2022. I pilotstudien er det definert fire arbeidspakker hvor fokus er henholdsvis:

  • Brukere/Marked – Hvilke bruksmønster og behov vil vi se langs kysten?
  • Drivstoff – Kartlegging av aktuelle drivstoff, samt eksisterende, planlagt, og fremtidig produksjonskapasitet for disse
  • Motor – Er det potensial for utstrakt ombygging til aktuelle nullutslippsdrivstoff?
  • Infrastruktur/bunkringsanlegg – Kan dagens LNG infrastruktur benyttes sømløst ved overgang til grønn ammoniakk og biogass?

September 2022

Arbeidspakke 1, som kartlegger marked og etterspørsel langs kysten, viser i dag at mer enn 100 skip (større enn 2.000 dwt og bygget i perioden 2018-2022) vil kunne etterspørre nullutslippsløsninger. Tallet ventes å vokse kraftig da 90 % av rederiforbundets medlemmer mener de vil være klimanøytrale innen 2050. Kartlegging av «norske» prosjekt innen produksjon av biogass og grønn ammoniakk langs kysten av Norge (arbeidspakke 2) pågår. Problemstillinger knyttet til LNG tankanlegg er identifisert. Piloten vil nå hente info fra aktuelle prosjekt for mulige konverteringer. I arbeidspakke 4 skal selve infrastrukturen, med bakgrunn i prioritert null-utslipps drivstoff, vurderes. Hvilke behov for utbygging / ombygging må foretas.

Mai 2023

Marked og etterspørsel er kartlagt med bakgrunn i Rederiforbundets medlemmer og deres behov. Det pågår en kartlegging av «norske» prosjekt innen produksjon av biogass og grønn ammoniakk. Gasnor sitt anlegg på Mongstad er brukt som case for å identifisere problemstillinger relatert til infrastruktur og bunkring.

Oktober 2023

Det er gjort et arbeid fra SINTEF, der det er sett på potensialet for utslippsreduksjoner ved ulike typer drivstoff. Studien viser stort potensiale for biogass.

Gasnor antar at 10-20 TWH er mulig å produsere i Norge, og at LBG lett kan fases inn i eksisterende infrastruktur.

Januar 2024

Piloten er i avsluttende fase og resultatene vil bli presentert på et miniseminar når piloten er endelig avsluttet. Konklusjonen er allerde klar: Prosjektet er gjennomførbart, men det er fortsatt en del tekniske og kostnadsmessige hinder for å kunne anvende eksisterende LNG infrastruktur for leveranser av grønn ammoniakk og biogass til skip.

 

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.