Offshoreskip i en sirkulær økonomi

Offshoreskip i en sirkulær økonomi

Om lag 1.000 offshoreskip ligger våren 2021 i opplag. Av disse utgjør norske skip ca 130 PSV (Plattform Supply Vessel) og ankerhåndteringsfartøy. Utsiktene for nye oppdrag er begrensede. Behovet for å reintrodusere alle disse skipene til offshore industrien er nær null – i alle fall på kort sikt. Alternativene for disse skipene er; å beholde skipene i opplag, å selge dem for andre typer oppdrag, å hugge dem opp – eller å konvertere skipene til nye eller eksisterende markeder.

Skip i opplag vil uansett risikere å ikke være konkurransedyktige når bedre tider for denne skipstypen eventuelt kommer.

Opphugging av skip medfører naturlig nok utslipp av CO2

Skip som skal hugges opp kommer også med en kostnad – selv om kondemnerings og tapsfond (som vurderes som en støtte fra myndighetene) skulle bli tilgjengelig. Det strider også mot sunn fornuft å «skrote» noe som fortsatt er av god kvalitet. En betydelig del av de nevnte 1.000 skipene er relativt nye.

Å konvertere skip til nye markeder er en mulighet, men også her er det tekniske og økonomiske barrierer. Markedene er mange, men behovet kan være marginalt i hvert av markedene. Erfaring tilsier også at det kan være vanskelig å møte forventningene i de enkelte markedene. En viktig forutsetning kan være bruk av lavutslipps teknologi både ved konvertering og ved valgte løsninger for det aktuelle skipet.

I fremtiden vil det bli innført globale, regionale, nasjonale og tildels lokale krav om utslippskutt. Også økende CO2 avgift er signalisert. Dette kan medføre at konverteringer og gjenbruk blir en attraktiv løsning. Det er imidlertid høy usikkerhet rundt når krav blir innført, hvor strenge de blir og hva som er riktige, teknologisk løsninger. Dette gir usikkerhet til spesifikasjon av nybygg på kort sikt. Til tross for usikkerhet, gjenbruk av offshore skip til et nytt marked i en sirkulærøkonomi er derfor en ønskelig og nærliggende løsning.

Konverteringer har i liten grad vært en prioritert modell som løsning for de mange skipene i opplag. Gjennom pilotens oppgaver og deltakernes brede kunnskap fra ulike deler av den maritime næringen, skal denne piloten belyse saken på en ny og annerledes måte, og kanskje også redusere noe usikkerhet. Med dette som bakgrunn er pilotens visjon å akselerere det maritime skiftet gjennom økt fokus på sirkulær økonomi.

Piloten skal utvikle et sjøkart/veiledning for gjenbruk av en relativ moderne flåte i nye segmenter hvor utfordringen er å se hele mulighetsrommet og relevante barrierer og der den miljømessige og økonomiske gevinsten er avgjørende for realisering. Piloten skal legge til rette for 1 eller 2 tender-prosesser, som er valgt ut på basis av økonomiske og tekniske muligheter for realisering.

Pilotprosjektets mål

Kartlegge mulighetsrommet for gjenbruk av offshoreskip innen andre segmenter ut fra markedsmessige, økonomiske, funksjonelle, tekniske og sikkerhetsmessige kriterier:

Følgende arbeidspakker er initiert. Vard er piloteier og koordinator for de enkelte arbeidspakkene:

  1. Markedskartlegging over mulige nye markeder og konverteringskandidater (aktuelle skip) med rater etc
  2. Erfaringskartlegging over tidligere ombygginger med krav, spesifikasjoner og kostnader
  3. Tekniske og økonomiske barrierer og muligheter fra nåværende regelverk og framtidige endringer inklusiv innspill til framtidige tiltak
  4. CO2 avtrykk i forhold til opphugging, nybygg, konvertering og fuellinje i forhold til sirkulærøkonomi
  5. Økonomisk analyse for klare prospekter ved å matche kandidater med markeder
  6. Sluttleveranse med presentasjon, men også prosjekter som kan markedsføres og potensielt bli ombyggingstilbud

Status

Pilotprosjektet startet opp februar 2019. Et marked for mulig konvertering av offshoreskip pekte seg ut som en klar kandidat. Installasjon av vindmøller til havs. Vindmølleindustrien offshore vil ventelig ha behov for om lag 100 skip – i tillegg til de ca 150 skipene som allerede (2019) er operative for denne industrien – i løpet av de neste fire årene. Dette er skip som skal bistå med støtte, service, supply og installasjon.

Piloten påpekte at det også er en del andre markeder som er aktuelle. Eksempelvis havbruk, bunkring, avfallshåndtering, cargo/transport, beredskap samt endel mindre markeder som også har vært etterspurt, eksempelvis cruise.

Pilotdeltakerne var samstemt om at det ved å foreta begrensede endringer og forbedringer på eksisterende offshore skip, ville det være mulig og miljøvennlig å gjenbruke eksisterende skip. Etter hvert som krav til reduserte utslipp fra skip forsterkes – at hvert enkelt skip må redusere sine utslipp ytterligere – vil en ved ombygging og gjenbruk kunne oppnå ytterligere fordeler. Pilotens teori var derfor at ombygging og gjenbruk ofte er å foretrekke. Unntaket – foruten svært høy alder på det aktuelle skipet – er naturlig nok for nye skip som bygges for nullutslipp. Dette ser man ikke som realistisk for mange segmenter i overskuelig fremtid.

Det ble jobbet med flere mulige, konkrete ombyggingsprosjekter. Ombygging av eksisterende offshoreskip for anvendelse i andre næringer.

Andreas Buskop, som ledet pilotprosjektet var svært tilfreds med at samarbeidet mellom pilotdeltakerne bidro til økt fokus på sirkulærøkonomi og i tillegg ga konkrete resultater. Ved avslutning av pilotstudien (årsskiftet 2021/22) uttalte han: «Skip bygges nå om og utstyr gjenbrukes, slik piloten påpekte. Selv om pilotpartner DOFs konkrete ombyggingsmulighet ikke ble gjennomført, bidro piloten indirekte til flere konkrete eksempler for gjenbruk.»

Les mer

Les pilotrapporten her

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.