Det endelige målet for denne piloten er å levere fordelaktige lån til bærekraftige omstillingsprosjekter for den norske offshoreflåten.

Omstillingsfinansiering for offshoreflåten

Bakgrunn:

Olje og gass-næringen er Norges viktigste eksportnæring. Råolje, naturgass og kondensat utgjorde 73 prosent av total norsk vareeksport i 2022 – i alt 1.900 milliarder kroner.

En annen og ventelig betydelig næring er ferd med å skapes. Offshore vind. Konsesjoner for utbygging av Sørlige Nordsjø II, Norges første kommersielle offshore vindpark er utstedt. Forberedelser til utbygging pågår.

Både olje & gass og offshore vind installasjoner betjenes av offshore-skip av forskjellige typer og størrelser. Anvendelsesområdene er mange – eksempelvis kartlegging og undersøkelser, konstruksjonsarbeid, vedlikehold og forsyning.

Flåten er blant de største og mest verdifulle i verden, men har også et betydelig CO2-utslipp.

Med bakgrunn i operatørselskapenes krav har disse skipene tradisjonelt vært i fremste rekke med innføring av ny teknologi og nye drivstoff.

I de kommende år er det ventet at ytterligere krav og regler vil innebære en betydelig grønn omstilling også i denne flåten. Dette gjelder uavhengig av om skipene skal betjene olje og gass installasjoner eller ta del i utbygging og senere drift av offshore vind.

Nye skip må derfor bygges. Gamle skip kan måtte gjennomgå ombygging.

 

Omstillingsfinansiering er enhver form for finansiering hvor finansielle betingelser er knyttet til oppnåelse av uttalte mål, slik som prosentvis reduksjon av klimagassutslipp.

Fire store nordiske finanskonsern har tidligere gjennom GSP utviklet standarder for hva omstilling innebærer i form av miljø- og klimarelaterte KPIer.

Sparebanken Vest, som leder den her omtalte piloten, er selv en aktiv bruker av dette rammeverket. Sparebanken Vest har også tatt rammeverket videre med hensyn på bruk overfor fiskeriflåten.

I denne piloten er offshoreflåten fokus.

For å redusere utslipp gjennom flåtefornyelse kan omstillingsfinansering få en avgjørende rolle. Omstillingsfinansering kan øke lønnsomheten av lav- og nullutslippsløsninger gjennom fordelaktige lånebetingelser, og dermed akselerere det grønne skiftet.

 

Pilotstudiens mål:

Definere kriterier, herunder nøkkelindikatorer (KPI-er), med angitt utslippsreduksjon som må oppnås for å kvalifisere til omstillingsfinansiering for ulike skipstyper innenfor offshore næringene.
 

Endelige mål for piloten:

Levere fordelaktige lån til bærekraftige omstillingsprosjekter for den norske offshoreflåten.

 

Status:

Piloten startes snart opp. Kick-off av piloten planlegges tidlig i juni måned.

Interesserte partnere er fortsatt velkomne til å melde sin interesse for å delta i piloten.

 

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.