Sjøtransport av byggeråstoff og korn

Sjøtransport av byggeråstoff og korn

Store volumer av byggeråstoff og korn transporteres sjøveien langs kysten. Skipene som benyttes er relativt små og gamle bulkskip. Skipenes motorer er tilsvarende, gamle gjerne ineffektiv og selvfølgelig med fossilt drivstoff.

Piloteiere

company logo
HeidelbergCement
company logo
Felleskjøpet

 

 

 

 

 

Pilotprosjektets mål

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vil med denne piloten undersøke muligheten av å kombinere to vareeieres logistikkbehov. Er det mulig å kombinere Heidelbergs transport av stein og andre byggeråstoffer fra Vestlandet til Østlandet med Felleskjøpets transport av korn fra Østlandet til Vestlandet, og i sum gjøre det mulig å realisere nullutslipps bulkskip dersom samme skip kan benyttes begge veier?

Klima og Miljøminister Rotevatn

Status

Piloten ble igangsatt i mars 2019. Analyser av tidligere skipninger avdekket et betydelig potensiale for samordning og felles utnyttelse av skip. Alternative nullutslippsløsninger som tilfredsstiller distansekrav, energibehov og tilgang på drivstoff/energibærer er analysert. Kravspesifikasjon for transportløsningen med nullutslippsskip er utarbeidet og egnede kontraktsformer vurdert.

Opplegg for anbudsprosess for transportkontrakt med nullutslippsskip er skissert. Beregning av klima- og miljøgevinst, samt kost-/nytteanalyse er gjennomført i samarbeid med Vards pilot.

Basert på resultatene fra pilotprosjektet besluttet HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri i mai 2020 å samarbeide videre for å videreutvikle og realisere løsningen. Det vil gjennomføres med bistand fra Grønt Skipsfartsprograms Servicekontor. Målet er å oppnå nullutslipp/karbonnøytral sjøtransport. Vareeierne ønsker ikke å eie skip og prioriterer derfor løsninger hvor andre eier og driver.

Konkurransen for å bygge og drifte det aktuelle skipet ble avsluttet i mars 2021. Hele 31 – tretti en – enkeltrederier og konsortier har konkurrert.

Det norske rederiet Egil Ulvan ble valgt som eier og driver av dette, verdens første utslippsfrie bulkskip “Orca With“. Felleskjøpet Agri sammen med HeidelbergCement har inngått avtale med rederiet for å få bygget et 88 meter langt, grønt skip.

Det nye skipet skal ha en hydrogendrevet hovedmotor. Skipet skal også utstyres med to rotorseil som under gunstige vindforhold vil medføre at skipet kan seile i 8 knops fart med kraft generert fra de to vindrotorene alene.

I juni 2021 ble så Statkraft og Skagerak Energi valgt som leverandør av grønt hydrogen til det aktuelle skipet. Konseptet som vant fram innebærer bytting av containere med komprimert hydrogen.

Sjøfartsdirektoratet, som har deltatt aktivt i dette prosjektet, har sammen med Kystverket anvendt “Orca With” som eksempel på Norges fremskrevne rolle i det grønne skiftet til sjøs. Se videoen her.

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP